Rodzina 500+ 

 
 

 

INFORMACJA NA TEMAT ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

„RODZINA 500 PLUS”

 

 >>>POBIERZ WNIOSEK<<<

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r. poz. 195). Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.                                                                       

      Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

      Wysokość świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Dochód rodziny ustalany będzie na podstawie dochodów członków rodziny uzyskanych w 2014 r. z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy dotyczących utraty i uzyskania dochodu.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze tylko na drugie i kolejne dziecko/dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje.

      Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można pobierać od 15 marca 2016 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16. Natomiast składać ww. wnioski będzie można od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ośrodka,
za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

      W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. uprawnienie do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone w terminie do 3 miesięcy od złożenia wniosku i wypłacone z wyrównaniem od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. Złożenie wniosku po tym terminie spowoduje ustalenie uprawnień do ww. świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

   

 

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2016 roku

 

Świadczenia rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje  osobom, które urodziły dziecko (przysposobiły bądź objęły opieką),  a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.  Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są osoby niepracujące, w tym bezrobotne, niezależnie od rejestracji w Urzędzie Pracy, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Wsparcie przysługuje przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka (przysposobienia bądź objęcia dziecka opieką), a przypadku urodzenia wieloraczków okres ten może być  wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. W takim przypadku, przysługuje ono do ukończenia przez dziecko 1. roku życia ( odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Rodzic po świadczenie może  zgłosić się w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie przysługiwało od momentu złożenia wniosku, z wyjątkiem  dzieci w rodzinie zastępczej i przysposobionych.

Zasada  " złotówka za złotówkę"  

Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady dotyczące przyznawania zasiłków rodzinnych. Dotyczą zasiłków rodzinnych i dodatków do nich, m.in. z tytułu urodzenia dziecka , samotnego wychowania, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania.

Zgodnie z ww.  zasadą,  łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków przysługujących danej rodzinie będzie obniżana wraz z przekroczeniem kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

 

 

 
Liczba odwiedzin : 797
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Jakubowska
Czas wytworzenia: 2016-03-07 14:59:45
Czas publikacji: 2016-07-07 12:18:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak