Wydawanie decyzji w sprawach o zameldowanie 

 
 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek w sprawie zameldowania osoby,
  • druk „Zgłoszenie pobytu stałego”
  • druk „Zgłoszenie pobytu czasowego”,

Załączniki:

  • dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny posesji lub lokalu (decyzje, przydziały, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy, orzeczenia sądowe: o eksmisji, o sposobie korzystania z mieszkania)

Opłaty:

  • 10 zł od decyzji,

Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Wójta Gminy Maków w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 
Liczba odwiedzin : 215
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Renata Auer
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Auer
Czas wytworzenia: 2016-08-25 10:53:19
Czas publikacji: 2016-09-22 15:35:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak