Zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy 

 
 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r.  poz. 388 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).


Wymagane dokumenty:

  • paszport lub inny dokument podróży zaopatrzony w wżną polską wizę,
  • paszport bez polskiej wizy w przypadku obywateli państw, z którymi zawarto porozumienie o ruchu bezwizowym.


Zameldowania dokonuje się ustnie w organie gminy, w obecności właściciela/li lub najemcy/ów lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, po okazaniu tytułu prawnego do lokalu.

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA lub obywatelem Szwajcarii przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4. dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca – zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

 
Liczba odwiedzin : 273
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Renata Auer
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Auer
Czas wytworzenia: 2016-08-25 10:56:33
Czas publikacji: 2016-09-22 15:17:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak