Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy 

 
 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r.  poz. 388 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

 

W przypadku obywatela państwa członkowskiego UE, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii:   

 • ważny dokument podróży,
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (w przypadku braku zaświadczenia – oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP),

Członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

 • ważny dokument podróży,
 • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Dla obywateli innych państw:

 • karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statutu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4. dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca – zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Opłaty:

 • nie pobiera się


Forma załatwienia:

 • wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie (wydawane na wniosek)

 Termin załatwienia: niezwłocznie w obecności wnioskodawcy

 
Liczba odwiedzin : 247
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Renata Auer
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Auer
Czas wytworzenia: 2016-08-25 10:57:18
Czas publikacji: 2016-09-22 15:15:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak