Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały 

 
 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).


Wymagane dokumenty:

 • wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
 • dokument tożsamości,

W przypadku obywatela państwa członkowskiego UE:

 • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

oraz:

 • ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu. Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE (niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE) ważny dokument podróży oraz ważną karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

 
 
W przypadku cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE:

 • karta pobytu (wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego wspólnot europejskich lub statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany)

lub:

 • zezwolenie na osiedlenie się,
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP,   

W przypadku zgłoszenia  zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

 • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
 • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

 
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
    
Opłaty:

 • nie pobiera się

 
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 
Forma załatwienia:

 • wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie

Termin załatwienia: niezwłocznie w obecności wnioskodawcy

 
Liczba odwiedzin : 230
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Renata Auer
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Auer
Czas wytworzenia: 2016-08-25 10:58:18
Czas publikacji: 2016-09-22 15:02:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak