Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy 

 
 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).


Wymagane dokumenty:

 

  • wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego ” z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
  • dowód osobisty lub paszport,


W przypadku dziecka niepełnoletniego, które ma być zameldowane w innym miejscu niż rodzice:

  • skrócony akt urodzenia,
  • postanowienie sądu,

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

  • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynność tą można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.

Osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w miejscu tego pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania
 
 Forma załatwienia:

  • wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie (wydawane na wniosek)


Opłaty:

  • nie pobiera się

 

 

Załączniki

wniosekzbc.pdf

Data: 2016-08-25 11:03:21 Rozmiar: 930.59k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 235
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Renata Auer
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Auer
Czas wytworzenia: 2016-08-25 11:01:59
Czas publikacji: 2016-09-22 14:54:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak