Klauzule informacyne 

 
 

Klauzule informacyjne

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków reprezentowana przez Wójta Gminy Pana Jerzego Stankiewicza
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gminamakow.info,
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, oraz przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca długie przechowywanie

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

 

Klauzula informacyjna dla pracowników 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków reprezentowana przez Wójta Gminy Pana Jerzego Stankiewicza

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gminamakow.info,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania i przyznawania świadczeń socjalnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznawania świadczeń socjalnych

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy GEIDG)

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków reprezentowana przez Wójta Gminy Pana Jerzego Stankiewicza

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gminamakow.info

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

 

Klauzula informacyjna dla klientów urzędu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków reprezentowana przez Wójta Gminy Pana Jerzego Stankiewicza

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gminamakow.info,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Podatki i opłaty lokalne

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (  Dz. U. 2017 poz. 1785 ). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) – zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków reprezentowana przez Wójta Gminy

2)  kontakt z inspektorek ochrony danych osobowych – iod@gminamakow.info

3)  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (  Dz. U. 2017 poz. 1785 ).
Dane są przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości.

4)  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą Pani/Pana danych może być także serwis oprogramowania dziedzinowego w związku z realizacją umowy opieki autorskiej nad tymże oprogramowaniem (usuwaniem usterek, modyfikacją lub jego rozbudową),,

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Gminę obowiązków wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

8)  w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO;

9)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i wynika z: Art. 1c, Art. 3 ust. 1, Art. 7a ust. 1, 2 w. w. ustawy.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Woda i ścieki

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (   Dz.U. 2017 poz. 328   ).

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) – zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków reprezentowana przez Wójta Gminy

2) kontakt z inspektorek ochrony danych osobowych – iod@gminamakow.info

3)  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (   Dz.U. 2017 poz. 328   ). Dane są przetwarzane w celu realizacji umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

4)  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą Pani/Pana danych może być także serwis oprogramowania do rozliczania wody i ścieków w związku z realizacją umowy opieki autorskiej nad tymże oprogramowaniem (usuwaniem usterek, modyfikacją lub jego rozbudową),

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów - wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - między Panią/Panem, a Gminą Gowarczów, a także realizacji wszelkich roszczeń wynikających z realizacji tych umów.

7)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

8)  w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO;

9)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikającej z niej realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków zawartej między Panią/Panem, a Gminą Gowarczów i wynikają z Art. 6 w. w. ustawy.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wycinka drzew i krzewów

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 ) ).

         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) – zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków reprezentowana przez Wójta Gminy

2) kontakt z inspektorek ochrony danych osobowych – iod@gminamakow.info

3)  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 ). Dane będą przetwarzane w celu obsługi wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

4)  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.,

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Gminę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

7)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

8)  w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO;

9)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i wynika z: Art. 83b ust. 1 w. w. ustawy.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Gospodarka odpadami komunalnymi

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289 ze zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) – zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków reprezentowana przez Wójta Gminy

2) kontakt z inspektorek ochrony danych osobowych – iod@gminamakow.info

3)  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289 ze zm.) dla realizacji których, to przetwarzanie jest niezbędne. Dane są przetwarzane w celu wykonania usługi, sporządzenia deklaracji

4)  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą Pani/Pana danych może być także serwis oprogramowania dziedzinowego w związku z realizacją umowy opieki autorskiej nad tymże oprogramowaniem (usuwaniem usterek, modyfikacją lub jego rozbudową),

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

7)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

8)  w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO;

9)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest, konieczne do celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wynikają z (Art. 6m. ust. 1-6) w/w ustawy.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szacowanie szkód łowieckich

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z  ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2017 poz. 1295 ze zm.) ).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) – zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków reprezentowana przez Wójta Gminy

2) kontakt z inspektorek ochrony danych osobowych – iod@gminamakow.info

3)    podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2017 poz. 1295 ze zm.). Dane będą przetwarzane w celu obsługi wniosków o szacowanie szkód łowieckich i sporządzania protokołów z szacowania szkód.

4)    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.,

5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Gminę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

7)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

8)    w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO;

9)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie i wynika z: Art. 46 ust. 3 i 4 oraz art. 46b ust. 4 w. w. ustawy.

10)   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zwrot podatku akcyzowego

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z  ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 ) ).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków reprezentowana przez Wójta Gminy

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gminamakow.info,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie ustaw z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. Zm)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa – 10 lat.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne

9) dane nie poddaje się profilowaniu

 

Klauzule informacyjne dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych:

PDF Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

PDF Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

PDF Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

 

 
Liczba odwiedzin : 455
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Krawiec
Czas wytworzenia: 2017-11-24 09:28:38
Czas publikacji: 2018-07-24 14:23:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak