UCHWAŁY RADY GMINY MAKÓW Z 2006 R. 

 
 

UCHWAŁY RADY GMINY MAKÓW Z 2006 R.

Uchwała Nr XXX/183/06
z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2002
Rady Gminy Maków
z dnia 18 listopada 2002 roku
w sprawie ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Gminy
Uchwała Nr XXX/183/06
****************************************************
Uchwała Nr XXX/184/06
z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie przyjęcia planów pracy
komisji na 2006r.
Uchwała Nr XXX/184/06
*****************************************************
Uchwała Nr XXX/185/06
z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do
realizacji zadań dla miejscowości Sielce Lewe"
Uchwała Nr XXX/185/06
*****************************************************
Uchwała Nr XXX/186/06
z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań
dla miejscowości Słomków"
Uchwała Nr XXX/186/06
*****************************************************
Uchwała Nr XXX/187/06
z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania
w roku 2006 nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Maków
(opublik. w Dz.Urz.Woj.Łódzkiego Nr144 poz. 1160
z dnia 06.05.2006r.)
Uchwała Nr XXX/187/06
*****************************************************
Uchwała Nr XXX/188/06
z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio
przez dyrektorów szkół na terenie Gminy Maków
Uchwała Nr XXX/188/06
****************************************************
Uchwała Nr XXX/189/06
z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/173/05 Rady Gminy Maków
 z dnia 30 grudnia 20056 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała Nr XXX/189/06
****************************************************
Uchwała Nr XXX/190/06
z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała Nr XXX/190/06
****************************************************
Uchwała Nr XXX/191/06
z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie wniesienia zabezpieczenia
prawidłowej realizacji umowy
Uchwała Nr XXX/191/06
*****************************************************
Uchwała Nr XXXI/192/06
z dnia 10 kwietnia 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr  XIII/81/04 w sprawie przyjęcia
 Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Maków na lata 2004 – 2010,
zmienionej Uchwałą Nr XIV/88/04 z dnia 23 lipca 2004r.,
Nr XVI/96/04 z dnia 20 października 2004r.,
Nr XXII/136/05 z dnia 17 czerwca 2005r.
i Nr XXIV/144/05 z dnia 13 lipca 2005r.
Uchwała Nr XXXI/192/06
*****************************************************
Uchwała Nr XXXI/193/06
z dnia 10 kwietnia 2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r.
Uchwała Nr XXXI/193/06
*****************************************************
Uchwała Nr XXXII/194/06
z dnia 27 kwietnia 2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała Nr XXXII/194/06
******************************************************
Uchwała Nr XXXII/195/06
z dnia 27 kwietnia 2006r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyko0nania budżetu gminy
za 2005 r. i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium
Uchwała Nr XXXII/195/06
załącznik do Uchwały XXXII/195/06 - sprawozdanie z wyk.budżetu gminy za 2005r.
******************************************************
Uchwała Nr XXXIII/196/06
z dnia 30 czerwca 2006r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała Nr XXXIII/196/06
*******************************************************
Uchwała Nr XXXIII/197/06
z dnia 30 czerwca 2006r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
mieszkańców wsi Pszczonów
Uchwała Nr XXXIII/197/06
*******************************************************
Uchwała Nr XXXIII/198/06
z dnia 30 czerwca 2006r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganiao dalszym
postępowaniu z nimi
Uchwała Nr XXXIII/198/06
*******************************************************
Uchwała Nr XXXIII/199/06
z dnia 30 czerwca 2006r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Maków
Uchwała Nr XXXIII/199/06
Załącznik do uchwały XXXIII/199/06 - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków
********************************************************
Uchwała Nr XXXIII/200/06
z dnia 30 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2006 r.
Uchwała Nr XXXIII/200/06
********************************************************
Uchwała Nr XXXIV/201/06
z dnia 25 lipca 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2002 Rady Gminy Maków
z dnia 18 listopada 2002 roku
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji  Rady Gminy,
zmienionej Uchwałą Nr XXX/183/06 z dnia 24 marca 2006 roku
Uchwała Nr XXXIV/201/06
********************************************************
Uchwała  Nr XXXIV/202/06
z dnia 25 lipca 2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr XXXIV/202/06
********************************************************
Uchwała Nr XXXIV/203/06
z dnia 25 lipca 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/192/2002 Rady Gminy Maków
z dnia 04 lipca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Maków
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr XXXIV/203/06
*******************************************************
Uchwała Nr XXXIV/204/06
z dnia 25 lipca 2006r.
 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r.
*******************************************************
Uchwała Nr XXXV/205/06
z dnia 30 sierpnia 2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r.
******************************************************
Uchwała Nr XXXV/206/06
z dnia 30 sierpnia 2006r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na finansowanie planowanego deficytu budżetu
******************************************************
Uchwała Nr XXXV/207/06
z dnia 30 sierpnia 2006r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na finansowanie planowanego deficytu budżetu
******************************************************
Uchwała Nr XXXVI/208/06
z dnia 18 października 2006r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gminy Maków obejmujacy
fragment wsi Jacochów    (uchylona przez Wojewodę Łódzkiego)
Uchwała Nr XXXVI/208/06
******************************************************
Uchwała Nr XXXVI/209/06
z dnia 18 października 2006r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gminy Maków obejmujacy
fragment wsi Sielce  (uchylona przez Wojewodę Łódzkiego)
Uchwała Nr XXXVI/209/06
*****************************************************
Uchwała Nr XXXVI/210/06
z dnia 18 października 2006r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gminy Maków obejmujacy
fragment wsi Święte Laski   (uchylona przez Wojewodę Łódzkiego)
Uchwała Nr XXXVI/210/06
***************************************************
Uchwała Nr XXXVI/211/06
z dnia 18 października 2006r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gminy Maków obejmujacy
fragment wsi Święte Nowaki   (uchylona przez Wojewodę Łódzkiego)
Uchwała Nr XXXVI/211/06
**************************************************
Uchwała Nr XXXVI/212/06
z dnia 18 października 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
***************************************************
Uchwała Nr XXXVI/213/06
z dnia 18 października 2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r.

**********************************************
**********************************************
Koniec uchwał Rady Gminy Maków - kadencja 2002 - 2006

 

 

Liczba odwiedzin : 1488
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Maciejak
Czas wytworzenia: 2006-07-06 15:16:56
Czas publikacji: 2016-03-14 11:12:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak