Uchwały Rady Gminy 2004 rok 

 
 


Uchwały Rady Gminy Maków

Uchwała Nr XI/64/04
z dnia 29 marca 2004r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na 2004r.
Uchwała Nr XI/64/04
***********************************************
Uchwała Nr XI/65/04
z dnia 29 marca 2004r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr XI/65/04
**********************************************
Uchwała Nr XI/66/04
z dnia 29 marca 2004r.
w sprawie dożywiania dzieci z terenu Gminy Maków
w szkołach podstawowych i gimnazjum
Uchwała Nr XI/66/04
**********************************************
Uchwała Nr XI/67/04
z dnia 29 marca 2004r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (obszar obejmujący
fragmenty wsi Jacochów)
Uchwała Nr X/67/04
***********************************************
Uchwała Nr XI/68/04
z dnia 29 marca 2004r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (obszar obejmujący fragmenty wsi Sielce)
Uchwała Nr XI/68/04
**********************************************
Uchwała Nr XI/69/04
z dnia 29 marca 2004r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (obszar obejmujący
fragment wsi Święte Laski)
Uchwała Nr XI/69/04
*********************************************
Uchwała Nr XI/70/04
z dnia 29 marca 2004r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (obszar obejmujący
fragmenty wsi Święte Nowaki)
Uchwała Nr XI/70/04
*********************************************
Uchwała Nr XI/71/04
z dnia 29 marca 2004 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i keirunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Maków
Uchwała Nr X/71/04
**********************************************
Uchwała Nr XI/72/04
z dnia 29 marca 2004r.
w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych
przebiegających przez obszar gminy Maków,
na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu
Uchwała Nr XI/72/04
***********************************************
Uchwała Nr XI/73/04
z dnia 29 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
Uchwała Nr XI/73/04
**********************************************
Uchwała Nr XI/74/04
z dnia 29 marca 2004r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu
Uchwała Nr XI/74/04

********************************************
Uchwała Nr XII/75/04
z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla  Wójta Gminy Maków
Uchwała Nr XII/75/04

********************************************
Uchwała Nr XII/76/04
z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania dla pracowników jednostek
organizacyjnych Gminy Maków
Uchwała Nr XII/76/04
********************************************
Uchwała Nr XII/77/04
z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/04 Rady Gminy Maków
z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2004r.
Uchwała Nr XII/77/04
******************************************
Uchwała Nr XII/78/04
z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.
Uchwała Nr XII/78/04
*****************************************
Uchwała Nr XII/79/04
z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie powołania komisji doraźnej
Uchwała Nr XII/79/04
******************************************
Uchwała Nr XII/80/04
z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2003r.
i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium
Uchwała Nr XII/80/04
*****************************************
Uchwała Nr XIII/81/04
z dnia 25 czerwca 2004r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Maków na lata 2004-2010
Uchwała Nr XIII/81/04
*****************************************
Uchwała Nr XIII/82/04
z dnia 25 czerwca 2004r.
w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia
zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
Uchwała Nr XIII/82/04
*****************************************
Uchwała Nr XIII/83/04
z dnia 25 czerwca 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok
*****************************************
Uchwała Nr XIII/84/04
z dnia 25 czerwca 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok
******************************************
Uchwała Nr XIII/85/2004
z dnia 25 czerwca 2004r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu
******************************************
Uchwała Nr XIII/86/04
z dnia 25 czerwca 2004r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004r.
Uchwała Nr XIII/86/2004
********************************************
Uchwała Nr XIV/87/04
 z dnia 23 lipca 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok
********************************************
Uchwała Nr XIV/88/04
z dnia 23 lipca 2004r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/04
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Maków na lata 2004 - 2010
********************************************
Uchwała Nr XIV/89/04
z dnia 23 lipca 2004r.
w sprawie zaciągnięcia kredytów
*******************************************
Uchwała Nr XV/90/04
z dnia 10 września 2004r.
w sprawie regulaminu przyznawania nagród
w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
szkół prowadzonych przez Gminę Maków
Uchwała Nr XV/90/04
*******************************************
Uchwała Nr XV/91/04
z dnia 10 września 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.
******************************************
Uchwała Nr XV/92/04
z dnia 10 września 2004r.
w sprawie nadania Statutu
 Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Makowie
Uchwała Nr XV/92/04
******************************************
Uchwała Nr XVI/93/04
z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu
lokalnym do dróg gminnym
*****************************************
Uchwała Nr XVI/94/04
z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok
*****************************************
Uchwała Nr XVI/95/04
z dnia 20 października 2004r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy 
Uchwała Nr XVI/95/04
Strategia Rozwoju Gminy Maków
*****************************************
Uchwała Nr XVI/96/04
z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/04 w sprawie
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Maków
na lata 2004-2010,
zmienionej Uchwałą Nr XIV/88/04 z dnia 23 lipca 2004r.
*****************************************
Uchwała Nr XVI/97/04
z dnia 20 października 2004r.
w sprawie akceptacji "Opisu planowanych do realizacji
zadań dla sołectwa Święte (wieś Święte Laski, Święte Nowaki)
wraz z uzasadnieniem"
Uchwała Nr XVI/97/04
*****************************************
Uchwała Nr XVI/98/04
z dnia 20 października 2004r.
w sprawie akceptacji "Opisu planowanych do realizacji
zadań dla wsi Słómków wraz z uzasadnieniem i załącznikami"
Uchwała Nr XVI/98/04
******************************************
Uchwała Nr XVI/99/04
z dnia 20 października 2004r.
w sprawie akceptacji "Opisu planowanych do realizacji
zadań wraz z uzasadnieniem dla wsi Krężce"
Uchwała Nr XVI/99/04
******************************************
Uchwała Nr XVI/100/04
z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowanej inwestycji
na lata 2005-2006
Uchwała Nr XVI/100/04
*****************************************
Uchwała Nr XVI/101/04
z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowanej inwestycji na rok 2005
Uchwała Nr XVI/101/04
****************************************
Uchwała Nr XVI/102/04
 z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowanej inwestycji na rok 2005
Uchwała Nr XVI/102/04
****************************************
Uchwała Nr XVI/103/04
Rady Gminy Maków z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowanej inwestycji na rok 2005
Uchwała Nr XVI/103/04
***************************************
Uchwała Nr XVI/104/04
 z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowanej inwestycji na rok 2005
Uchwała Nr XVI/104/04
**************************************
Uchwała Nr XVI/105/04
 z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowanej inwestycji na rok 2005
Uchwała Nr XVI/105/04
***************************************
Uchwała Nr XVI/106/04
 z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowanej inwestycji na rok 2005
Uchwała Nr XVI/106/04
***************************************
Uchwała Nr XVI/107/04
 z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowanej inwestycji na rok 2005
Uchwała Nr XVI/107/04
**************************************
Uchwała Nr XVI/108/04
z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie
Projektu "Przebudowa drogi w miejscowości Święte Nowaki, nr ewidencyjny działki - 138"
w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny
Uchwała Nr XVI/108/04
**************************************
Uchwała Nr XVI/109/04
z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie
Projektu "Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Pszczonów"
w ramach Priorytetu 3 - Rozwój loaklny
Uchwała Nr XVI/109/04
***************************************
Uchwała Nr XVI/110/04
z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie
Projektu "Przebudowa drogi Pszczonów "Pólko"- Jacochów,
nr ewidencyjny działki 751 i nr 233" w ramach Priorytetu 3 - Rozwój loaklnyUchwała Nr XVI/110/04
****************************************
Uchwała Nr XVI/111/04
z dnia 20 października 2004r.
w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie
Projektu "Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Makowie"
w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny
Uchwała Nr XVI/111/04
***************************************
Uchwała Nr XVII/112/04
z dnia 2 grudnia 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok
*****************************************
Uchwała Nr XVII/113/04
z dnia 2 grudnia 2004r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako
podstawy do naliczenia podatku rolnego w 2005r.
Uchwała Nr XVII/113/04
*****************************************
Uchwała Nr XVII/114/04
z dnia 2 grudnia 2004r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XVII/114/04
*****************************************
Uchwała Nr XVII/115/04
z dnia 2 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów
Uchwała Nr XVII/115/04
*****************************************
Uchwała Nr XVIII/116/04
z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Wiesławy i Zygmunta Adamiec
zam. Dąbrowice 103
Uchwała Nr XVIII/116/04
****************************************
Uchwała Nr XVIII/117/04
z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Sołeckiej sołectwa Sielce
Uchwała Nr XVIII/117/04
****************************************
Uchwała Nr XVIII/118/04
z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.
****************************************
Uchwała Nr XVIII/119/04
z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
UCHWAŁA NR XVIII/119/04
****************************************
Uchwała Nr XVIII/120/04
z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości
w drodze darowizny
uchwała nr XVIII/120/04
*****************************************
Uchwała Nr XVIII/121/04
z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2005r.
Uchwała Nr XVIII/121/04

****************************************
****************************************

 


Liczba odwiedzin : 2308
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Maciejak
Czas wytworzenia: 2005-11-10 12:12:19
Czas publikacji: 2005-11-10 12:12:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak