Uchwały Rady Gminy 2005 rok 

 
 

Uchwały Rady Gminy Maków - 2005 rok

Uchwała Nr XIX/122/05
z dnia 11 lutego 2005r.
w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz
z planem gospodarki odpadami dla Gminy Maków
Uchwała Nr XIX/122/05
Program ochrony środowiska
Plan gospodarki odpadami

*************************
Uchwała Nr XIX/123/05
z dnia 11 lutego 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XIX/123/05

*************************
Uchwała Nr XIX/124/05
z dnia 11 lutego 2005r.
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2005 rok
Uchwała Nr XIX/124/05

*************************
Uchwała Nr XIX/125/05
z dnia 11 lutego 2005r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, oraz za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy
a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych
przez Gminę Maków w roku 2005
Uchwała Nr XIX/125/05
*************************
Uchwała Nr XIX/126/05
z dnia 11 lutego 2005r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2005r.
UCHWAŁA NR XIX/ 126 /05
*************************
Uchwała Nr XX/127/05
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Maków, wychowanków ośrodków,
o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty
oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich
Uchwała Nr XX/127/05

*************************
Uchwała Nr XX/128/05
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/124/05 w sprawie programu
wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok
Uchwała Nr XX/128/05
*************************
Uchwała Nr XX/129/05
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr XX/129/05

*************************
Uchwała Nr XXI/130/05
z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Solectwa Święte
Uchwała Nr XXI/130/05

*************************
Uchwała Nr XXI/131/05
z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r.
i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium
uchwała nr XXI/131/05

*************************
Uchwała Nr XXI/132/05
z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.
Uchwała Nr XXI/132/05
*************************
Uchwała Nr XXI/133/05
z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Maków
Uchwała Nr XXI/133/05

*************************
Uchwała Nr XXII/134/05
z dnia 17 czerwca 2005r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/125/05
Rady Gminy Maków z 11.02.2005 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, oraz za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
ze stosunku pracy a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Maków w roku 2005
Uchwała Nr XXII/134/05
*************************
Uchwała Nr XXII/135/05
z dnia 17 czerwca 2005r.
w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych
Uchwała XXII/135/05

*************************
Uchwała Nr XXII/136/05
z dnia 17 czerwca 2005r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/04 w sprawie przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Maków na lata 2004-2010,
zmienionej Uchwałą Nr XIV/88/04 z dnia 23 lipca 2004r.
i Nr XVI/96/04 z dnia 20 października 2004r.
Uchwała Nr XXII/136/05
*************************
Uchwała Nr XXII/137/05
z dnia 17 czerwca 2005r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała Nr XXII/137/05
*************************
Uchwała Nr XXIII/138/05
z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.
Uchwała Nr XXIII/138/05
*************************
Uchwała Nr XXIII/139/05
z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.
Uchwała Nr XXIII/139/05
*************************
Uchwała Nr XXIII/140/05
z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XXIII/140/05

*************************
Uchwała Nr XXIII/141/05
z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
Uchwała Nr XXIII/141/05

*************************
Uchwała Nr XXIII/142/05
z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań dla miejscowości Krężce"
Uchwała Nr XXIII/142/05

*************************
Uchwała Nr XXIII/143/05
z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań dla
miejscowości Święte Laski"
Uchwała Nr XXIII/143/05

*************************
Uchwała Nr XXIV/144/05
z dnia 13 lipca 2005r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/04 w sprawie przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Maków na lata 2004-2010,
zmienionej Uchwałą Nr XIV/88/04 z dnia 23 lipca 2004r.,
Nr XVI/96/04 z dnia 20 października 2004r.
i Nr XXII/136/05 z dnia 17 czerwca 2005r.
Uchwała Nr XXIV/144/05
*************************
Uchwała Nr XXIV/145/05
z dnia 13 lipca 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr XXIV/145/05
*************************
Uchwała Nr XXIV/146/05
z dnia 13 lipca 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr XXIV/146/05
*************************
Uchwała Nr XXIV/147/05
z dnia 30 września 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr XXV/147/05
*************************
Uchwała Nr XXV/148/05
z dnia 30 września 2005r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Maków Nr VII/47/03
z dnia 26 września 2003r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso
Uchwała Nr XXV/148/05

*************************
Uchwała Nr XXV/149/05
z dnia 30 września 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
Uchwała Nr XXV/149/05

*************************
Uchwała Nr XXV/150/05
z dnia 30 września 2005r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Maków
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała Nr XXV/150/05

*************************
Uchwała Nr XXV/151/05
z dnia 30 września 2005r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Maków
Uchwała Nr XXV/151/05

*************************
Uchwała Nr XXVI/152/05
z dnia 28 października 2005r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej
Uchwała Nr XXVI/152/05

*************************
Uchwała Nr XXVI/153/05
z dnia 28 października 2005r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/142/05 z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań
dla miejscowości Krężce"
Uchwała Nr XXVI/153/05

*************************
Uchwała Nr XXVI/154/05
z dnia 28 października 2005r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/143/05 z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań dla
miejscowości Święte Laski"
Uchwała Nr XXVI/154/05

*************************
Uchwała Nr XXVI/155/05
z dnia 28 października 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała Nr XXVI/155/05
*************************
Uchwała Nr XXVI/156/05
z dnia 28 października 2005r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/194/2002 Rady Gminy Maków
z dnia 26 września 2002roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków
Uchwała Nr XXVI/156/05

*************************
Uchwała Nr XXVII/157/05
z dnia 01 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie gminy
Uchwała Nr XXVII/157/05
**************************
Uchwała Nr XXVII/158/05
z dnia 01 grudnia 2005r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXVII/158/05
**************************
Uchwała Nr XXVII/159/05
z dnia 01 grudnia 2005r.
w sprawie uchwalenia "Programu wspólpracy Gminy Maków
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok"
Uchwała Nr XXVII/159/05
**************************
Uchwała Nr XXVII/160/05
z dnia 01 grudnia 2005r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/127/05 Rady Gminy Maków 
z  30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Maków,
wychowanków ośrodków,  o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty
oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich.
Uchwała Nr XXVII/160/05
***************************
Uchwała Nr XXVII/161/05
z dnia 01 grudnia 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.
Uchwała XXVII/161/05
****************************
Uchwała Nr XXVII/162/05
z dnia 01 grudnia 2005r.
w sprawie wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
Uchwała Nr XXVII/162/05
*****************************
Uchwała Nr XXVII/163/05
z dnia 01 grudnia 2005r.
w sprawie określenia wzorów informacji o gruntach
oraz deklaracji na podatek rolny
Uchwała Nr XXVII/163/05
*****************************
Uchwała Nr XXVII/164/05
z dnia 01 grudnia 2005r.
w sprawie określenia wzorów informacji  o lasach
i deklaracji na podatek leśny
U chwała Nr XXVII/164/05
*****************************
Uchwała Nr XXVII/165/05
z dnia 01 grudnia 2005r.
w sprawie okreslenia wzorów informacji o nieruchomościach
i deklaracji na podatek od nieruchomości
Uchwała Nr XXVII/165/05
******************************
Uchwała Nr XXVII/166/05
z dnia 01 grudnia 2005r.
w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2006r.
Uchwała Nr XXVII/166/05
******************************

Uchwała Nr XXVIII/167/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Maków, Maków-Kolonia.
Uchwała Nr XXVIII/167/05
***********************************
Uchwała Nr XXVIII/168/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi: Dąbrowice.
Uchwała Nr XXVIII/168/05
**********************************
Uchwała Nr XXVIII/169/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi: Krężce.
Uchwała Nr XXVIII/169/05
**********************************
Uchwała Nr XXVIII/170/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi : Wola Makowska.
Uchwała Nr XXVIII/170/05
**********************************
Uchwała Nr XXVIII/171/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi : Słomków.
Uchwała Nr XXVIII/171/05
*********************************
Uchwała Nr XXVIII/172/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi : Pszczonów.
Uchwała Nr XXVIII/172/05
*********************************
Uchwała Nr XXVIII/173/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.
Uchwała Nr XXVIII/173/05
załącznik Nr 3 do Uchwały XXVIII/173/05
***********************************
Uchwała Nr XXVIII/174/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie  zarządzenia wyborów Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Słomków
Uchwała Nr XXVIII/174/05
************************************
Uchwała Nr XXVIII/175/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr XXVIII/175/05
************************************
Uchwała Nr XXVIII/176/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Makowie
Uchwała Nr XXVIII/176/05
************************************
Uchwała Nr XXVIII/177/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Skierniewickiemu
***********************************
Uchwała Nr XXVIII/178/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.
***********************************
Uchwała Nr XXVIII/179/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2006r.
Uchwała Nr XXVIII/179/05
************************************
Uchwała Nr XXVIII/180/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie zmian w Wieloletnim pragramie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasadami
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała Nr XXVIII/180/05
************************************
Uchwała Nr XXVIII/181/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań
dla miejscowości Sielce Lewe"
Uchwała Nr XXVIII/181/05
***********************************
Uchwała Nr XXVIII/182/05
z dnia 30.12.05r.
w sprawie "Opisu planowanych do realizacji
zadań dla miejscowości Słomków"
Uchwała Nr XXVIII/182/05
************************************

Koniec uchwał podjętych w 2005r.

************************************

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2364
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Maciejak
Czas wytworzenia: 2005-11-10 12:15:10
Czas publikacji: 2016-03-14 11:11:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak