Uchwały Rady Gminy Maków - rok 2007 

 
 

Uchwała Nr V/20/07
z dnia 24 stycznia 2007r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu  wynagradzania w roku 2007
nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącymjest Gmina Maków
Uchwała Nr V/20/07

******************************************************
Uchwała Nr V/21/07
z dnia 24 stycznia 2007r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2007r.
Uchwała Nr V/21/07

******************************************************
Uchwała Nr V/22/07
z dnia 24 stycznia 2007r.
w sprawie zarządzenia wyborów Soltysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Święte
Uchwała Nr V/22/07

******************************************************
Uchwała Nr VI/23/07
z dnia 28 lutego 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
Młodzieżowej Rady Gminy
Uchwała Nr VI/23/07
******************************************************
Uchwała Nr VI/24/07
z dnia 28 lutego 2007r.
w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr VI/24/07

******************************************************
Uchwała Nr VII/25/07
z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych
oraz Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem
i Rodziną Gminy Maków na lata 2007-2013
Uchwała Nr VII/25/07
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/25/07
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/25/07
*****************************************************
Uchwała Nr VII/26/07
z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie  zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową,
zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnianie się i usługi
Uchwała Nr VII/26/07

******************************************************
Uchwała Nr VII/27/07
z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Maków
Uchwała Nr VII/27/07
załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Maków - mapa gminy

część załącznika Nr 2 do Statutu Gminy Maków - barwy Gminy Maków
część załącznika Nr 2 do Statutu Gminy Maków - herb Gminy Maków
część zał nr 2 do Statutu Gminy Maków - flaga gminy Maków

część zał nr 2 do Statutu Gminy Maków - hejnał
załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Maków
załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Maków - mapa uwzg. granice sołectw

******************************************************
Uchwała Nr VII/28/07
z dnia  28 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Maków (edycja II)
Uchwała Nr VII/28/07

******************************************************
Uchwała Nr VII/29/07
z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie przyjęcia  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Maków
na lata 2007 – 2013
Uchwała Nr VII/29/07
załącznik do Uchwały Nr VII/29/07
******************************************************
Uchwała Nr VII/30/07
z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2007
Uchwała Nr VII/30/07
Załączniki odNr 1-7 do Uchwały Nr VII/30/07
załączniki od Nr 8-10 do Uchwały Nr VII/30/07
******************************************************
Uchwała Nr VII/31/07
z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie zgłoszenia jednego kandydata
i jego stałego zastępcy do udziału w pracach
Stałej Konferencji Współpracy
Uchwała Nr VII/31/07
******************************************************
Uchwała Nr VII/32/07
z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy
o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy
 lub służby w organach bezpieczeństwa państwa
lub współpracy z tymi organami
w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.
Uchwała Nr VII/32/07
******************************************************
Uchwała Nr VIII/33/07
z dnia 25 kiwetnia 2007r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Maków na lata 2007-2010”
Uchwała Nr VIII/33/07
******************************************************
Uchwała Nr VIII/34/07
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie przyjęcia oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy
Uchwała Nr VIII/34/07

******************************************************
Uchwała Nr VIII/35/07
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr VIII/35/07
******************************************************
Uchwała Nr VIII/36/07
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie przekształcenia gminnej jednostki organizacyjnej
o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie
w samorządową instytucję kultury Gminy Maków
oraz nadania jej statutu
Uchwała Nr VIII/36/07
******************************************************
Uchwała Nr VIII/37/07
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007r.
 Uchwała Nr VIII/37/07

******************************************************
Uchwała Nr VIII/38/07
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
Uchwała Nr VIII/38/07

******************************************************
Uchwała Nr VIII/39/07
z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2006r. i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium
Uchwała Nr VIII/39/07
załącznik do uchwały VIII/39/07 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r.

******************************************************
Uchwała Nr IX/40/07
z dnia 30 maja 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie
na własność Gminy Maków użytkowania wieczystego działki nr 140, 
położonej na terenie wsi Święte Nowaki
 oraz stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności
budynku sklepu usytuowanego na w/w działce
Uchwała Nr IX/40/07

******************************************************
Uchwała Nr IX/41/07
z dnia 30 maja 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Wójta Gminy Maków
działań zmierzających do sprzedaży zabudowanej nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym nr 884, położonej na terenie wsi Maków
Uchwała Nr IX/41/07
******************************************************
Uchwała Nr IX/42/07
z dnia 30 maja 2007r.
 w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie
 na własność Gminy Maków zabudowanej nieruchomości
oznaczonej Nr 595/3, położonej na terenie wsi Maków
Uchwała Nr IX/42/07

******************************************************
Uchwała Nr IX/43/07
z dnia 30 maja 2007r.
w sprawie  zmiany budżetu gminy  na 2007r.
Uchwała Nr IX/43/07

******************************************************
 Uchwała Nr X/44/07
z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/25/07 z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych
oraz Systemu Profilaktyki i Opieki Nad dzieckiem
i Rodziną Gminy Maków na lata 2007-2013
Uchwała Nr X/44/07

*****************************************************
Uchwała Nr X/45/07
z dnia 27 czerwca 2007r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków
Uchwała Nr X/45/07
*****************************************************
Uchwała Nr X/46/07
z dnia 27 czerwca 2007r.
 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii
o kandydatach na ławników
Uchwała Nr X/46/07
*****************************************************
Uchwała Nr X/47/07
z dnia 27 czerwca 2007r.
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym 884, położonej na terenie wsi Maków
Uchwała Nr X/47/07
*****************************************************
Uchwała Nr X/48/07
z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007r.
Uchwała Nr X/48/07
*****************************************************
Uchwała Nr XI/49/07
z dnia 25 lipca 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Uchwała Nr XI/49/07
*****************************************************
Uchwała Nr XI/50/07
z dnia 25 lipca 2007r.
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
Uchwała XI/50/07
*****************************************************
Uchwała Nr XI/51/07
z dnia 25 lipca 2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007r.
Uchwała NrXI/51/07

*****************************************************
Uchwała Nr XI/52/07 
z dnia 25 lipca 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
Uchwała Nr XI/52/07
*****************************************************
Uchwała Nr XI/53/07
z dnia 25 lipca 2007r.
w sprawie powołania Sekretarza Gminy Maków
Uchwała Nr XI/53/07

 ****************************************************
Uchwała Nr XII/54/07
 z dnia 29 sierpnia 2007r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie
Uchwała Nr XII/54/07

(uwaga : Uchwała ta została uchylona Uchwałą Nr XIV/64/07 z dn. 24.10.07r.)
*********************************************************
Uchwała Nr XII/55/07
 z dnia 29 sierpnia 2007r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Maków
Uchwała Nr XII/55/07

*********************************************************
Uchwała Nr XII/56/07
 z dnia 29 sierpnia 2007r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Maków
oraz nauczycieli emerytów i rencistów
objętych opieką socjalną w tych szkołach
Uchwała Nr XII/56/07

*********************************************************
Uchwała Nr XII/57/07
 z dnia 29 sierpnia 2007r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach,
dla których  organem prowadzącym jest Gmina Maków

Uchwała Nr XII/57/07

*********************************************************
Uchwała Nr XII/58/07
 z dnia 29 sierpnia 2007r.
 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Nr XII/58/07

*********************************************************
Uchwała Nr XII/59/07
 z dnia 29 sierpnia 2007r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego
Uchwała nr XII/59/07

*********************************************************
Uchwała Nr XII/60/07
 z dnia 29 sierpnia 2007r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie deficytu budżetowego
Uchwała Nr XII/60/07

*********************************************************
Uchwała Nr XIII/61/07
z dnia 26 września 2007r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej
w celu przeprowadzenia wyborów
do Młodzieżowej Rady Gminy Maków pierwszej kadencji

Uchwała Nr XIII/61/07

*********************************************************
Uchwała Nr XIII/62/07
z dnia 26 września 2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Nr XIII/62/07

*********************************************************
Uchwała Nr XIV/63/07
z dnia 24 października 2007r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego

Uchwała Nr XIV/63/07

********************************************************
Uchwała Nr XIV/64/07
z dnia 24 października 2007r.
w sprawie utworzenia Świetlicy środowiskowej w Krężcach

Uchwała Nr XIV/64/07

********************************************************
Uchwała Nr XIV/65/07
z dnia 24 października 2007r.
w sprawie utworzenia Świetlicy środowiskowej w Świętem

Uchwała Nr XIV/65/07

********************************************************
Uchwała Nr XIV/66/07
z dnia 24 października 2007r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XIV/66/07

********************************************************
Uchwała Nr XIV/67/07
z dnia 24 października 2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Nr XIV/67/07

********************************************************
Uchwała Nr XV/68/07
z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr XV/68/07

********************************************************
Uchwała Nr XV/69/07
z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr XV/69/07

********************************************************
Uchwała Nr XV/70/07
z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maków
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku  publicznego na 2008 rok”
Uchwała Nr XV/70/07

********************************************************
Uchwała Nr XV/71/07 
z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
jako podstawy do naliczenia podatku rolnego w 2008r.
Uchwała XV/71/07

********************************************************
Uchwała Nr XV/72/07 
z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała NrXV/72/07

********************************************************
Uchwała Nr XV/73/07
z dnia 28 listopada 2007r. 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XV/73/07

********************************************************
Uchwała Nr XV/74/07
z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie ustalenia stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy
Uchwała Nr XV/74/07

********************************************************
Uchwała Nr XV/75/07
z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Uchwała Nr XV/75/07

*******************************************************
Uchwała Nr XV/76/07
z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia
od podatku rolnego użytków rolnych
na których zaprzestano produkcji rolnej
Uchwała Nr XV/76/07

*******************************************************
Uchwała Nr XV/77/07
z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007r.
 

*******************************************************
Uchwała Nr XV/78/07
z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy
o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami
w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.
Uchwała Nr XV/78/07

******************************************************
Uchwała Nr XVI/79/07
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Skierniewickim
dotyczącego wspólnej realizacji projektu : "Poprawa dostępności
komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
w ramach Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007-2013
Uchwała Nr XVI/79/07

*****************************************************
Uchwała Nr XVI/80/07
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
Uchwała Nr XVI/80/07

****************************************************
Uchwała Nr XVI/81/07
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Maków na lata 2008-2012
Uchwała Nr XVI/81/07

***************************************************
Uchwała Nr XVI/82/07
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia oświadczenia lustracyjnego
Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy
Uchwała Nr XVI/82/07

***************************************************
Uchwała Nr XVI/83/07
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maków
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za
pierwsze półrocze
Uchwała Nr XVI/83/07

**************************************************
Uchwała Nr XVI/84/07
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Wójta Gminy Maków
Uchwała Nr XVI/84/07

**************************************************
Uchwała Nr XVI/85/07
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007r.

 Uchwała Nr XVI/85/07

**************************************************
Uchwała Nr XVI/86/07
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Rady Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/86/07

************************************************
Uchwała Nr XVI/87/07
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji
Rady Gminy Maków na 2008r.
Uchwała Nr XVI/87/07

****************************************
*** Koniec uchwał podjętych w 2007 roku ***

 

 


 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2005
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Maciejak
Czas wytworzenia: 2007-02-02 10:16:30
Czas publikacji: 2007-02-02 10:16:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak