Uchwały podjęte w roku 2008 

 
 

Uchwała Nr XVII/88/08
z dnia 30 stycznia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XVII/88/08
********************************************************************
Uchwała Nr XVII/89/08
z dnia 30 stycznia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 
Powiatowi Skierniewickiemu
Uchwała Nr XVII/89/08
********************************************************************
Uchwała Nr XVII/90/08
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na pokrycie deficytu budżetowego
Uchwała Nr XVII/90/08
*******************************************************************
Uchwała Nr XVII/91/08
z dnia 30 stycznia 2008r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania 
w roku 2008 nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków
Uchwała Nr XVII/91/08
*******************************************************************
Uchwała Nr XVIII/92/08
z dnia 30 stycznia 2008r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek 
zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Maków, w tym wysokości opłat  wnoszonych 
przez uczniów oraz nauczycieli i innych pracowników
szkoły za korzystanie z posiłków w tych sołówkach
Uchwała Nr XVII/92/08
*******************************************************************
Uchwała Nr XVIII/93/08
z dnia 06 lutego 2008r.
w sprawie stwierdzenia odwołania 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr XVIII/93/08
*******************************************************************
Uchwała Nr XVIII/94/08
z dnia 06 lutego 2008 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Maków
Uchwała Nr XVIII/94/08
*******************************************************************
Uchwała Nr XIX/95/08
z dnia 27 lutego 2008r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Maków
w sprawie ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Gminy
Uchwała Nr XIX/95/08
*******************************************************************
Uchwała Nr XIX/96/08
z dnia 27 lutego 2008r.
w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso
Uchwała Nr XIX/96/08

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego
z dnia 2 kwietnia 2006 r. - Nr  dziennika 103, poz. 1013
*********************************************************************
Uchwała Nr XIX/97/08
z dnia 27 lutego 2008r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
Uchwała Nr XIX/97/08
**********************************************************************

Uchwała Nr XIX/98/08
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2007 rok
Uchwała Nr XIX/98/08
**********************************************************************
Uchwała Nr XX/99/08
 z dnia 26 marca 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości.
Uchwała Nr XX/99/08
**********************************************************
Uchwała Nr XX/100/08
 z dnia 26 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
Uchwała Nr XX/100/08
***********************************************************
Uchwała Nr XXI/101/08
z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie: założenia przedszkola publicznego, przyjęcia aktu
założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu.
Uchwała Nr XXI/101/08
***********************************************************
Uchwała Nr XXI/102/08
z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Maków".
Uchwała NrXXI/102/08
***********************************************************
Uchwała Nr XXI/103/08
z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie lokalizacji pomnika Św. Wojciecha
Uchwała NrXXI/103/08
***********************************************************
Uchwała Nr XXI/104/08
z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu umowy dzierżawy nieruchomości
Uchwała NrXXI/104/08
***********************************************************
Uchwała Nr XXI/105/08
z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany w budzecie gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XXI/105/08
***********************************************************
Uchwała Nr XXI/106/08
z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2007 r. i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
Uchwała Nr XXI/106/08
***********************************************************
Uchwała Nr XXII/107/08
z dnia 28 maja 2008r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Makowskiej
Uchwała Nr XXII/107/08
***********************************************************
Uchwała Nr XXII/108/08
z dnia 28 maja 2008r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przexciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
Uchwała Nr XXII/108/08
załącznik do Uchwały Nr XXII/108/08
***********************************************************
Uchwała Nr XXII/109/08
z dnia 28 maja 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XII/76/04
Rady Gminy Maków z dnia 29.04.2004r. w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Maków.
Uchwała Nr XXII/109/08
************************************************************
Uchwała Nr XXII/110/08
z dnia 28 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Maków do Stowarzyszenia LOKALNA
GRUPA DZIAŁANIA - "GNIAZDO".
Uchwała Nr XXII/110/08
************************************************************
Uchwała Nr XXII/111/08
z dnia 28 maja 2008r.
w sprawie zawarcia porozumienia/umowy z Województwem Łódzkim
dotyczącego wspólnej realizacji projektu : "Budowa Zintegrowanego
Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego
(Wrota Regionu Łódzkiego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013.
Uchwaa Nr XXII/111/08
*************************************************************
Uchwała Nr XXII/112/08
z dnia 28 maja 2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XXII/112/08
**************************************************************
Uchwała Nr XXIII/113/08
z dnia 25 czerwca 2008r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Maków
Uchwała Nr XXIII/113/08
**************************************************************
Uchwała Nr XXIII/114/08
z dnia 25 czerwca 2008r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XXIII/114/08
**************************************************************
Uchwała Nr XXIII/115/08
z dnia 25 czerwca 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/109/08
Rady Gminy Maków z dnia 28 maja 2008 r.
Uchwała Nr XXIII/115/08
**************************************************************
Uchwała Nr XXIV/116/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian
do Uchwały Nr XVII/91/08 Rady Gminy Maków z dnia    30 stycznia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania w roku 2008
nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków.
Uchwała Nr XXIV/116/08

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 3 października 2008 r. Nr 312, poz. 2681 
************************************************************
Uchwała Nr XXIV/117/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian
do Uchwały Nr XXX/188/06 Rady Gminy Maków z dnia  24 marca 2006 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio
przez dyrektorów szkół na terenie Gminy Maków.
Uchwała Nr XXIV/117/08
**************************************************************
Uchwała Nr XXIV/118/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie w sprawie ustalenia sieci przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Maków.
Uchwała Nr XXIV/118/08

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 3 października 2008 r. Nr 312, poz. 2682 

**************************************************************
Uchwała Nr XXIV/119/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia
prowadzonego przez Gminę Maków Gminnego Przedszkola.
Uchwała Nr XXIV/119/08

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 3 października 2008 r. Nr 312, poz. 2683 

**************************************************************
Uchwała Nr XXIV/120/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Maków
obejmującego fragment wsi Sielce,
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Uchwała Nr XXIV/120/08
***************************************************************
Uchwała Nr XXIV/121/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Maków
obejmującego fragment wsi Święte Laski,
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Uchwała Nr XXIV/121/08
****************************************************************
Uchwała Nr XXIV/122/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Maków
obejmującego fragment wsi Święte Nowaki,
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Uchwała Nr XXIV/122/08
****************************************************************
Uchwała Nr XXIV/123/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Maków
obejmującego fragment wsi Jacochów,
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Uchwała Nr XXIV/123/08
****************************************************************
Uchwała Nr XXIV/124/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Maków 
obejmujący fragment wsi Sielce.
Uchwała Nr XXIV/124/08
załącznik Nr 2 do Uchwały XXIV/124/08
załącznik Nr 3 do Uchwały XXIV/124/08
****************************************************************
Uchwała Nr XXIV/125/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Maków 
obejmujący fragment wsi Święte Laski.
Uchwała Nr XXIV/125/08
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/125/08
załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/125/08
****************************************************************
Uchwała Nr XXIV/126/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Maków 
obejmujący fragment wsi Święte Nowaki.
Uchwała Nr XXIV/126/08
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/126/08
załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/126/08
****************************************************************
Uchwała Nr XXIV/127/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Maków
obejmujący fragment wsi Jacochów.
Uchwała Nr XXIV/127/08
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/127/08
załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/127/08
****************************************************************
Uchwała Nr XXIV/128/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych
na pokrycie deficytu budżetowego.
Uchwała Nr XXIV/128/08
****************************************************************
Uchwała Nr XXIV/129/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gomunice.
Uchwała Nr XXIV/129/08
****************************************************************
Uchwała Nr XXIV/130/08
z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXIV/130/08
****************************************************************
Uchwała Nr XXV/131/08
z dnia 24 września 2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXV/131/08
****************************************************************
Uchwała Nr XXVI/132/08
z dnia 26 września 2008r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXVI/132/08
****************************************************************
Uchwała Nr XXVII/133/08
z dnia 29 października 2008r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Makowie
do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Uchwała Nr XXVII/133/08
*****************************************************************
Uchwała Nr XXVII/134/08
z dnia 29 października 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom.
Uchwała Nr XXVII/134/08
*****************************************************************
Uchwała Nr XXVII/135/08
z dnia 29 października 2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XXVII/135/08
*****************************************************************
Uchwała Nr XXVIII/136/08
z dnia 17 listopada 2008r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XXVIII/136/08
*****************************************************************
Uchwała Nr XXIX/137/08
z dnia 26 listopada 2008r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr XXIX/137/08
*****************************************************************
Uchwała Nr XXIX/138/08
z dnia 26 listopada 2008r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maków
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”
Uchwała Nr XXIX/138/08
*****************************************************************
Uchwała Nr XXIX/139/08
z dnia 26 listopada 2008 r.
zmieniająca   uchwałę Rady Gminy Maków
w sprawie  ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Gminy
Uchwała Nr XXIX/139/08
*****************************************************************
Uchwała Nr XXIX/140/08
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
jako podstawy do naliczenia podatku rolnego w 2009 r.
Uchwała Nr XXIX/140/08
*****************************************************************
Uchwała Nr XXIX/141/08
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXIX/141/08
*****************************************************************
Uchwała Nr XXIX/142/08
z dnia 26 listopada 2008r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie gminy
Uchwała Nr XXIX/142/08
******************************************************************
Uchwała Nr XXIX/143/08
z dnia 26 listopada 2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XXIX/143/08
******************************************************************
Uchwała Nr XXIX/144/08
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie
lokalu użytkowego przy ul. Głównej 3 w miejscowości Maków
Uchwała Nr XXIX/144/08
*******************************************************************
Uchwała Nr XXIX/145/08
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom
Uchwała Nr XXIX/145/08
*******************************************************************
Uchwała Nr XXX/146/08
z dnia 22 grudnia 2008r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Maków na lata 2007 - 2013
Uchwała Nr XXX/146/08
*******************************************************************
Uchwała Nr XXX/147/08
z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XXX/147/08
*******************************************************************
Uchwała Nr XXXI/148/08 
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania w roku 2009
nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków
Uchwała Nr XXXI/148/08
**********************************************************************
Uchwała Nr XXXI/149/08
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XXXI/149/08
**********************************************************************
Uchwała Nr XXXI/150/08
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie w drodze umowy darowizny nieruchomości
Uchwała Nr XXXI/150/08
***********************************************************************
Uchwała Nr XXXI/151/08
z dnia 30 grudnia 2008r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom
Uchwała Nr XXXI/151/08
 ************************************************************************
Uchwała Nr XXXI/152/08
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XXXI/152/08
************************************************************************
Uchwała Nr XXXI/153/08
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała nr XXXI/153/08
************************************************************************
Uchwała Nr XXXI/154/08
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
oraz jej poboru i ustalenia inkasentów
Uchwała Nr XXXI/154/08

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2009 r. - Nr dziennika 19, poz. 194
*************************************************************************
Uchwała Nr XXXI/155/08
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr XXXI/155/08
*************************************************************************
Uchwała Nr XXXI/156/08
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr XXXI/156/08
*************************************************************************
Uchwała Nr XXXI/157/08
z dnia 30 grudnia 2008r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Maków
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
Uchwała Nr XXXI/157/08
**************************************************************************
Uchwała Nr XXXI/158/08
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok
Uchwała Nr XXXI/158/08
**************************************************************************
Uchwała Nr XXXI/ 159/08
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji
Rady Gminy Maków na 2009 r.
Uchwała Nr XXXI/159/08
**************************************************************************
**************************************************************************
KONIEC UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2008 ROKU


 

 

Liczba odwiedzin : 1721
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Maciejak
Czas wytworzenia: 2008-02-08 12:33:52
Czas publikacji: 2008-02-08 12:33:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak