Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku 

 
 

Uchwała Nr XXXII/160/09
z dnia 21 stycznia 2009r.
w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członka
ochotniczej straży pozarnej,
który uczestniczył w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
lub gminę.
Uchwała Nr XXXII/160/09
**********************************************
Uchwała Nr XXXII/161/09
z dnia 21 stycznia 2009r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi na pokrycie deficytu budżetowego.
Uchwała Nr XXXII/161/09
**********************************************
Uchwała Nr XXXII/162/09
z dnia 21 stycznia 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Skierniewickiego.
Uchwała Nr XXXII/162/09
**********************************************
Uchwała Nr XXXIV/163/09
z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie powołania
Komisji Doraźnej.
Uchwała Nr XXXIV/163/09
**********************************************
Uchwała Nr XXXIV/164/09
z dnia 23 lutego 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Maków
na lata 2007-2013.
Uchwała Nr XXXIV/164/09
**********************************************
Uchwała Nr XXXIV/165/09
z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.
Uchwała Nr XXXIV/165/09
**********************************************
Uchwała XXXV166/09
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Uchwała budżetowa na 2009r.
załączniki do uchwały od 1 do 8
załączniki 3 i 3a
załączniki 7,9,10 i 11
załącznik 12

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 235 poz. 2111 z dnia 12 sierpnia 2009r.
**********************************************
Uchwała Nr XXXVI/167/09
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu  wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych
w szkolach,dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków.
Uchwała Nr XXXVI/167/09
załącznik do Uchwały XXXVI/167/09

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 154 poz. 1482 z dnia 6 czerwca 2009r.
***********************************************
Uchwała Nr XXXVI/168/09
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVI/168/09
***********************************************
Uchwała Nr XXXVI/169/09
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVI/169/09
***********************************************
Uchwała Nr XXXVI/170/09
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVI/170/09
***********************************************
Uchwała Nr XXXVI/171/09
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVI/171/09
***********************************************
Uchwała Nr XXXVI/172/09
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2009r.
Uchwała nr XXXVI/172/09
***********************************************
Uchwała Nr XXXVI/173/09
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
Uchwała Nr XXXVI/173/09
załącznik do uchwały Nr XXXVI/173/09

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 249 poz. 2258 z dnia 27 sierpnia 2009r.
***********************************************
Uchwała Nr XXXVII/174/09
z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVII/174/09
***********************************************
Uchwała Nr XXXVII/175/09
z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości rolnej.
Uchwała Nr XXXVII/175/09
***********************************************
Uchwała Nr XXXVII/176/09
z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - fragment wsi Święte Laski obejmujący pasy przy drogach.
Uchwała Nr XXXVII/176/09
***********************************************
Uchwała Nr XXXVII/177/09
z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - fragment wsi Święte Nowaki obejmujący pasy przy drogach.
Uchwała Nr XXXVII/177/09
***********************************************
Uchwała Nr XXXVII/178/09
z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie przystąpuienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - fragment wsi Sielce  obejmujący pasy przy drogach.
Uchwała Nr XXXVII/178/09
***********************************************
Uchwała Nr XXXVII/179/09
z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - fragment wsi Jacochów obejmujący pasy przy drogach.
Uchwała Nr XXXVII/179/09
***********************************************
Uchwała Nr XXXVII/180/09
z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu odnowy  miejscowości Maków".
Uchwała Nr XXXVII/180/09
***********************************************
Uchwała Nr XXXVII/181/09
z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXVII/181/09
***********************************************
 Uchwała Nr XXXVIII/182/09
z dnia 23 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2009 rok.
Uchwała nr XXXVIII/182/09
************************************************
Uchwała Nr XXXVIII/183/09
z dnia 23 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
Uchwała Nr XXXVIII/183/09
****************************************************************
Uchwała Nr XXXIX/184/09
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Skierniewickim
i Gminą Godzianów dotyczącego wspólnej realizacji projektu :
„Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach Święte i Płyćwia”
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008  - 2011”.
Uchwała Nr XXXIX/184/09
*****************************************************************
Uchwała Nr XXXIX/185/09
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Maków.
Uchwała Nr XXXIX/185/09

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 252 poz. 2275 z dnia 31 sierpnia 2009r.
*****************************************************************
Uchwała Nr XXXIX/186/09
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego
 w budżecie Gminy Maków na rok 2010.
Uchwała Nr XXXIX/186/09
*****************************************************************
Uchwała Nr XXXIX/187/09
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Maków.
Uchwała Nr XXXIX/187/09
*****************************************************************
Uchwała Nr XXXIX/188/09
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIX/188/09
*****************************************************************
Uchwała Nr XL/189/09
z dnia 31 sierpnia 2009 roku
w sprawie wspólnej realizacji projektu z Powiatem Skierniewickim dotyczącego:
"Przebudowy dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Święte”
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
Uchwała Nr XL/189/09
*****************************************************************
Uchwała Nr XL/190/09 
z dnia 31 sierpnia 2009 roku
w sprawie wspólnej realizacji projektu z Powiatem Skierniewickim  dotyczącego:
„Budowy ciągu pieszego i rowerowego” – Etap I,
obejmującego budowę chodnika przy ul. Głównej
i ul. Brzosty w Makowie, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
Uchwała Nr XL/190/09
*****************************************************************
Uchwała Nr XL/191/09
z dnia 31 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych
gminy Maków  w części dotyczącej działek: 
1/3 o pow. 106,03 ha,1/4 o pow. 49,0197 ha, 1/1 o pow. 0,2779 ha
i 1811 o pow. 11,27 ha (łącznie  o powierzchni 166,5976 ha.
Uchwała Nr XL/191/09
******************************************************************
Uchwała Nr XL/192/09
z dnia 31 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Wójta Gminy.
Uchwała Nr XL/192/09
******************************************************************
Uchwała Nr XL/193/09
z dnia 31 sierpnia 2009 roku
w sprawie wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
Uchwała Nr XL/193/09
******************************************************************
Uchwała Nr XL/194/09
z dnia 31 sierpnia 2009 roku 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XL/194/09
******************************************************************
Uchwała Nr XLI/195/09
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie   przyjęcia przez Gminę Maków zadań Powiatu Skierniewickiego 
z zakresu zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 1310E
oraz 5103E na terytorium Gminy Maków oraz udzielenia dotacji przez Powiat Skierniewicki
dla Gminy Maków w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.
Uchwała Nr XLI/195/09
******************************************************************
Uchwała Nr XLI/196/09 
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie   rozpatrzenia skargi Pani Marianny Gładys.
Uchwała Nr XLI/196/09
*****************************************************************
Uchwała Nr XLI/197/09
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie  zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XLI/197/09
*****************************************************************
Uchwała Nr XLI/198/09
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XLI/198/09
*****************************************************************
Uchwała Nr XLI/199/09
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Uchwała Nr XLI/199/09
*****************************************************************
Uchwała Nr XLII/200/09
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie  zmiany uchwały Nr XVI/81/07 Rady Gminy Maków z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Maków na lata 2008 –2012.
Uchwała Nr XLII/200/09
(w dniu 08.12.2009r. Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność uchwały)
****************************************************************
Uchwała Nr XLII/201/09
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XLII/201/09
****************************************************************
Uchwała Nr XLIII/202/09
z dnia 25 listopada 2009r.
w sprawie  zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Pszczonów”.
Uchwała Nr XLIII/202/09
załącznik do Uchwały Nr XLIII/202/09
****************************************************************
Uchwała Nr XLIII/203/09
z dnia 25 listopada 2009r.
w sprawie w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy  miejscowości Krężce”.
Uchwała Nr XLIII/203/09
załącznik do Uchwały Nr XLIII/203/09
****************************************************************
Uchwała Nr XLIII/204/09
z dnia 25 listopada 2009r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwała Nr XLIII/204/09
****************************************************************
Uchwała Nr XLIII/205/09
z dnia 25 listopada 2009r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maków
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”.
Uchwała Nr XLIII/205/09
****************************************************************
Uchwała Nr XLIII/206/09
z dnia  25 listopada 2009r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia 
o nazwie Związek Gmin Wiejskich Województwa Łódzkiego.
Uchwała Nr XLIII/206/09
****************************************************************
Uchwała Nr XLIII/207/09
z dnia 25 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących  na terenie gminy.
Uchwała Nr XLIII/207/09

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj.Łódzkiego
Nr 383 poz. 3336 z dnia 17 grudnia 2009 r.
****************************************************************
Uchwała Nr XLIII/208/09
z dnia 25  listopada 2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XLIII/208/09
****************************************************************
Uchwała Nr XLIV/209/09
z dnia 29 grudnia 2009r.
w  sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr XLIV/209/09
******************************************************************
Uchwała Nr XLIV/210/09
z dnia 29 listopada 2009r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Maków na 2010 r.
Uchwała Nr XLIV/210/09
*******************************************************************
Uchwała Nr   XLIV/211/09
z dnia 29 listopada 2009r.
w sprawie   zmiany  Uchwały Nr XLIII/207/09
Rady Gminy Maków z dnia 25 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie gminy.
Uchwała Nr XLIV/211/09

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj.Łódzkiego
Nr 39 poz. 305 z dnia 9 lutego 2010r.
*******************************************************************
Uchwała Nr XLIV/212/09
z dnia 29 listopada 2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Uchwała nr XLIV/212/09
**********************************************************
***********************************************************
Koniec uchwał podjętych w 2009 roku
***********************************************************
 

 

 

Liczba odwiedzin : 1909
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Maciejak
Czas wytworzenia: 2009-06-01 14:20:47
Czas publikacji: 2016-03-14 11:06:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak