Uchwały Rady Gminy Maków podjęte w 2010 r. 

 
 

Uchwała Nr XLV/213/10
z dnia 27 stycznia 2010r.
w sprawie udzilenia pomocy finansowej dla
Powiatu Skierniewickiego.
Uchwała Nr XLV/213/10
*******************************************************************************
Uchwała Nr XLV/214/10
z dnia 27 stycznia 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLV/214/10
*******************************************************************************
Uchwała Nr XLV/215/10
z dnia 27 stycznia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.
Uchwała Nr XLV/215/10
********************************************************************************
Uchwała Nr XLV/216/10
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr XLV/216/10

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łódzkiego Nr 172 poz. 1407
z dnia 14 czerwca 2010r.
********************************************************************************
Uchwała Nr XLV/217/10
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie projektu pod nazwą "Odnowa miejscowości Maków".
Uchwała Nr XLV/217/10
********************************************************************************
Uchwała Nr XLVI/218/10
z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie przyjęcia przez Gminę Maków zadań Powiatu Skierniewickiego
z zakresu zarządzania częścią dróg powiatowych Nr 1310E oraz 1319E
na terytorium Gminy Maków.
Uchwała Nr XLVI/218/10
*******************************************************************************
Uchwała Nr XLVI/219/10
z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na pokrycie deficytu budżetowego.
Uchwała Nr XLVI/219/10
*******************************************************************************
Uchwała Nr XLVI/220/10
z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLVI/220/10
******************************************************************************
Uchwała Nr XLVI/221/10
z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Maków położonej w miejscowości Maków-Kolonia
w obrębie geodezyjnym Maków.
Uchwała Nr XLVI/221/10
*******************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/222/10
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołysa i rady sołeckiej.
Uchwała Nr XLVII/222/10
*******************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/223/10
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Dąbrowice".
Uchwała Nr XLVII/223/10
"Plan odnowy miejscowości Dąbrowice" - załącznik do uchwały
*******************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/224/10
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Sielce  Lewe i Sielce Prawe
(Sołectwo Sielce)".
Uchwała Nr XLVII/224/10
"Plan odnowy miejscowości Sielce Lewe i Sielce Prawe (Sołectwo Sielce)" - załącznik do uchwały
********************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/225/10
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Jacochów".
Uchwała Nr XLVII/225/10
"Plan odnowy miejscowości Jacochów" - załącznik do uchwały
********************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/226/10
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie  zatwierdzenia zmiany "Planu odnowy miejscowości Maków".
Uchwała Nr XLVII/226/10
********************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/227/10
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie
Gminy Maków na rok 2011.
Uchwała Nr XLVII/227/10
**********************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/228/10
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie
planowanego deficytu budżetu na 2010 rok.
Uchwała Nr XLVII/228/10
**********************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/229/10
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie projektu pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej w Makowie".
Uchwała Nr XLVII/229/10
***********************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/230/10
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr XLVII/230/10
***********************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/231/10
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków.
Uchwała Nr XLVII/231/10
***********************************************************************************
Uchwała Nr XLVIII/232/10
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr XLVIII/232/10
**********************************************************************************
Uchwała Nr XLVIII/233/10
z dnia 28 kwietnia  2010r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za 2009 r.
i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
Uchwała Nr XLIII/233/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maków za 2009 rok - załącznik do uchwały Nr XLVIII/233/10

Uchwała została opublikowana w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 2 pozycja 12 z dnia 7 stycznia 2011 r.
**********************************************************************************
Uchwała Nr XLIX/234/10
z dnia 26 maja 2010r.
zmieniająca Uchwałę  w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Maków na lata 2007 - 2013.
Uchwała Nr XLIX/234/10
załącznik do Uchwały Nr XLIX/234/10
***********************************************************************************
Uchwała Nr XLIX/235/10
z dnia 26 maja 2010r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr XLIX/235/10
***********************************************************************************
 Uchwała Nr L/236/10
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Makowie.
Uchwała Nr L/236/10 (296 KB)
***********************************************************************************
Uchwała Nr L/237/10
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Maków na lata 2010-2032" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uchwała Nr L/237/10 (332 KB)
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków na lata 2010-2032 (607 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko (194 KB)

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 239  poz. 1932  z dnia 18 sierpnia 2010 r.
*************************************************************************************
Uchwała Nr L/238/10
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zbycia nieruchomości we wsi Pszczonów, działka Nr 337 o pow. 1,75 ha.
Uchwała Nr L/238/10 (272 KB)
*************************************************************************************
Uchwała Nr L/239/10
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie.
Uchwała Nr L/239/10 (261 KB)
************************************************************************************
Uchwała Nr L/240/10
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego
deficytu budżetu na 2010 r.
Uchwała Nr L/240/10 (295 KB)
************************************************************************************
Uchwała Nr L/241/10
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr L/241/10 (3346 KB)
************************************************************************************
Uchwała Nr L/242/10
z dnia 30 czerwca 2010r.
zmieniająca Uchwałę Nr IV/14/06 Rady Gminy Maków
w sprawie zasad otrzymywania diet za udział w pracach
Rady Gminy Maków i jej organów oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych przysługujących radnym.
Uchwała Nr L/242/10 (266 KB)
************************************************************************************
Uchwała Nr LI/243/10
z dnia 03 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany budzetu gminy na 2010 r.
Uchwała Nr LI/243/10 (2948 KB)
************************************************************************************
Uchwała Nr LI/244/10
z dnia 03 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Maków z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa  na wyprzedzające
finansowanie projektu pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej w Makowie".
Uchwała Nr LI/244/10 (308 KB)
*************************************************************************************
Uchwała Nr LI/245/10
 z dnia 03 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Maków za I półrocze,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
gminnej instytucji kultury za I półrocze.
Uchwała Nr LI/245/10 (510 KB)
*************************************************************************************
Uchwała Nr LI/246/10
z dnia 03 sierpnia 2010 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Maków na lata 2007 - 2013.
Uchwała Nr LI/246/10 (50 KB)
załącznik do Uchwały LI/246/10 (361 KB)
*************************************************************************************
Uchwała Nr LII/247/10
z dnia 17 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr LII/247/10 (784 KB)
*************************************************************************************
Uchwała Nr LII/248/10
z dnia 17 sierpnia 2010 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Maków na lata 2007 - 2013.
Uchwała Nr LII/248/10 (50 KB)
załącznik do uchwały Nr LII/248/10 (361 KB)
**************************************************************************************
Uchwała Nr LIV/249/10
z dnia 22 września 2010 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Maków
na lata 2007 - 2013.
Uchwała Nr LIV/249/10 (50 KB)
załącznik do uchwały Nr LIV/249/10 (360 KB)
**************************************************************************************
Uchwała Nr LIV/250/10
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr LIV/250/10 (782 KB)
**************************************************************************************
Uchwała Nr LV/251/10
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Makowie.
Uchwała Nr LV/251/10 (29 KB)
załącznik do Uchwały Nr LV/251/10 - Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie (27 KB)

Uchwała została opublikowana w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 355 poz. 3172 z dnia 10 grudnia 2010r.
***************************************************************************************
Uchwała Nr LV/252/10
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Maków.
Uchwała Nr LV/252/10 (931 KB)
***************************************************************************************
Uchwała Nr LV/253/10
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie zminy budżetu gminy na 2010 r.
Uchwała Nr LV/253/10 (4573 KB)
***************************************************************************************
Uchwała Nr LVI/254/10
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany 
 "Planu odnowy miejscowości Sielce Lewe i Sielce Prawe (Sołectwo Sielce)".
Uchwała Nr LVI/254/10 (63 KB)
****************************************************************************************
Uchwała Nr LVI/255/10
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu odnowy miejscowosci Jacochów".
Uchwała Nr LVI/255/10 (55 KB)
****************************************************************************************
Uchwała Nr LVI/256/10
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.
LVI/256/10 (1077 KB)
****************************************************************************************
Uchwała Nr LVI/257/10
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LV/252/10 Rady Gminy Maków
z dnia 29 września 2010 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Maków.
Uchwała Nr LVI/257/10 (532 KB)
*****************************************************************************************
 Koniec uchwał Rady Gminy Maków podjetych w kadencji 2006-2010

 

Liczba odwiedzin : 2526
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Maciejak
Czas wytworzenia: 2010-02-23 14:05:32
Czas publikacji: 2016-03-14 11:08:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak