Uchwały Rady Gminy Maków podjęte w 2011 roku 

 
 

Uchwała Nr IV/16/11
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwolywania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Makowie
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała Nr IV/16/11 (41 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr IV/17/11
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie stawek oplat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych
przebiegającychprzez obszar gminy Maków, na cele nie związane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Uchwała Nr IV/17/11 (52 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 21 marca 2011 roku Nr 70, poz.611

********************************************************************************************
Uchwała Nr IV/18/11
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Maków.
Uchwała Nr IV/18/11 (44 KB)
Pismo Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wydania opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Skierniewice (649 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr IV/19/11
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 1/5
o powierzchni 15,0002 ha, połozonej w obrębie Makow, Gminie Maków,
powiecie skierniewickim.
Uchwała Nr IV/19/11 (32 KB)
Pismo Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wydania opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Skierniewice (649 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr IV/20/11
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie zasad otrzymywania diet za udział w pracach Rady Gminy Maków
i jej organów  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym.
Uchwała Nr IV/20/11 (33 KB)

(niniejsza Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XXIV/143/16 z dnia 09.11.2016 r.)
********************************************************************************************
Uchwała Nr IV/21/11
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla soltysów wsi.
Uchwała Nr IV/21/11 (25 KB)

(niniejsza Uchwała obowiązuje do 31.12.2016 r. - została podjęta nowa uchwała w przedmiotowej sprawie Nr XXIV/144/16 z dnia 09.11.2016 r.)

********************************************************************************************
Uchwała Nr IV/22/11
z dnia 24 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr IV/22/11 (28 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 40, poz. 362 z dnia 18 lutego 2011 r.

*********************************************************************************************
Uchwała Nr IV/23/11
z dnia 24 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji
o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.
Uchwała Nr IV/23/11 (133 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 40, poz. 363 z dnia 18 lutego 2011 r.

*********************************************************************************************
Uchwała Nr V/24/11
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/16/11 Rady Gminy Maków z dnia 24 stycznia 2011 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Makowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała Nr V/24/11 (34 KB)
*********************************************************************************************
Uchwała Nr V/25/11
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Makowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała Nr V/25/11 (46 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 21 kwietnia  2011 roku Nr 112, poz.967

*********************************************************************************************
Uchwała Nr V/26/11
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części gminy Maków obejmującej fragment wsi Święte Laski.
(Uchwała uchylona przez Wojewodę Łódzkiego)
*********************************************************************************************
Uchwała Nr V/27/11
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części gminy Maków obejmujący fragment wsi Święte Nowaki.
(Uchwała uchylona przez Wojewodę Łódzkiego)
*********************************************************************************************
Uchwała Nr V/28/11
z dnia 28 lutego 2011 r.
w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała Nr V/28/11 (33 KB)
*********************************************************************************************
Uchwała Nr V/29/11
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Uchwała Nr V/29/11 (27 KB)
*********************************************************************************************
Uchwała Nr V/30/11
z dnia 28 lutego 2011 r.
w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych gminy Maków
w części dotyczącej działek: 1/4 o pow. 49,0197 ha, 1/6 o pow. 91,0300 ha, 1811/1 o pow. 10,7628 ha, 1811/2 o pow.0,2547 ha, 1811/3 o pow. 0,1686 ha, 1811/4 o pow. 0,0610 ha,
1811/5 o pow. 0,1376 ha, 1811/6 o pow. 0,4204 ha (łącznie o pow. 151,8548 ha).
Uchwała Nr V/30/11 (34 KB)
*********************************************************************************************
Uchwała Nr V/31/11
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą
„Integracja społeczna poprzez aktywność” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego.
Uchwała Nr V/31/11 (34 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr V/32/11
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
Uchwała nr V/32/11 (36 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr V/33/11
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków
na lata 2011-2019.
Uchwała Nr V/33/11 (3373 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr V/34/11 
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu  na 2011 rok.
Uchwała Nr V/34/11 (370 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 31 maja 2011 r., Nr 158, poz. 1554

*******************************************************************************************
Uchwała Nr V/35/11
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie projektu
pn. „Odnowa miejscowości Pszczonów i Krężce – utworzenie terenów rekreacyjnych”.
Uchwała Nr V/35/11 (329 KB)
******************************************************************************************
Uchwała Nr V/36/11
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi 
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2011 rok.
Uchwała Nr V/36/11 (62 KB)
*******************************************************************************************
 Uchwała Nr VI/37/11
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
Uchwała Nr VI/37/11 (71 KB)
*******************************************************************************************
Uchwała Nr VI/38/11
z dnia 30 marca 2011 r.
zmieniająca UchwałęNr IV/19/11 Rady Gminy Maków w sprawie nabycia nieruchomości
oznaczonej numerem działki 1/5 o powierzchni 15,0002 ha położonej w obrębie Maków, Gminie Maków, powiecie skierniewickim.
Uchwała Nr VI/38/11 (29 KB)
*****************************************************************************************
Uchwała Nr VI/39/11
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków
na rok 2012.
Uchwała Nr VI/39/11 (37 KB)
*******************************************************************************************
Uchwała Nr VI/40/11
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr VI/40/11 (1610 KB)
******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/41/11
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.
Uchwała Nr VII/41/11 (27 KB)
******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/42/11
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Uchwała Nr VII/42/11 (40 KB)
******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/43/11
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała Nr VII/43/11 (38 KB)
******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/44/11
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych przebiegających przez obszar gminy Maków, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Uchwała Nr VII/44/11 (42 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 165, poz. 1638

*****************************************************************************************
Uchwała Nr VII/45/11
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjecia przez Gminę Maków zadań Powiatu Skierniewickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 1310E w miejscowosci Słomków na terytorium Gminy Maków.
Uchwała Nr VII/45/11 (68 KB)
******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/46/11
z dnia 27 kiwetnia 2011 r.
w sprawie przyjecia przez Gminę Maków zadań Powiatu Skierniewickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2935E w miejscowości Święte Nowaki i Święte Laski na terytorium Gminy Maków.
Uchwała Nr VII/46/11 (69 KB)
******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/47/11
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr VII/47/11 (2786 KB)
******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/48/11
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2011 Gminy Maków.
Uchwała Nr VII/48/11 (274 KB)
*******************************************************************************************
Uchwała Nr VIII/49/11
z dnia 18 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Maków
na lata 2007 - 2013.
Uchwała Nr VIII/49/11 (51 KB)
załącznik do Uchwały Nr VIII/49/11 (377 KB)
******************************************************************************************
Uchwała Nr VIII/50/11
z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr VIII/50/11 (1444 KB)
******************************************************************************************
Uchwała Nr VIII/51/11
z dnia 18 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2011 - 2019.
Uchwała Nr VIII/51/11 (1544 KB)
*******************************************************************************************
Uchwała Nr IX/52/11
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Uchwała NrIX/52/11 (59 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 11 lipca 2011 r. Nr  200, poz. 2047

*******************************************************************************************
Uchwała Nr IX/53/11
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Uchwała Nr IX/53/11 (230 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr IX/54/11
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr IX/54/11 (1304 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr X/55/11
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Maków wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
Uchwała Nr X/55/11 (264 KB)
*********************************************************************************************
Uchwała Nr X/56/11
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Maków.
Uchwała Nr X/56/11 (307 KB)
*********************************************************************************************
Uchwała Nr X/57/11
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne
prowadzone przez Gminę Maków.
Uchwała Nr X/57/11 (609 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 13 sierpnia 2011 r. Nr 232, poz. 2396

**********************************************************************************************
Uchwała Nr X/58/11
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 
Gminie Maków lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego
uprawnionych.
Uchwała Nr X/58/11 (1794 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 16 sierpnia 2011 r. Nr 234, poz. 2446
************************************************************************************************
Uchwała Nr X/59/11
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr X/59/11 (332 KB)
************************************************************************************************
Uchwała Nr X/60/11
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Uchwała Nr X/60/11 (1489 KB)
************************************************************************************************
Uchwała Nr X/61/11
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Maków.
Uchwała Nr X/61/11 (451 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr X/62/11
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr X/62/11 (2162 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr X/63/11
z dnia 29 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maków na lata 2011 - 2019.
Uchwała Nr X/63/11 (1571 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XI/64/11
z dnia 21 lipca 2011 r.
w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części gminy Maków obejmującego fragmenty  wsi Święte Laski.
Uchwała Nr XI/64/11 (729 KB)
załącznik do Uchwały Nr XI/64/11 (638 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XI/65/11
z dnia 21 lipca 2011 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gminy Maków obejmującego fragmenty wsi Święte Nowaki.
Uchwała nr XI/65/11 (714 KB)
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/11 (803 KB)
załącznik Nr 2 do Uchwały XI/65/11 (866 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XI/66/11
z dnia 21 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr XI/66/11 (4124 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XII/67/11
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków.
Uchwała Nr XII/67/11 (349 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 24 listopada 2011 r. Nr 342, poz. 3407.

***********************************************************************************************
Uchwała Nr XII/68/11
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Święte Nowaki i Święte Laski (Solectwo Święte).
Uchwała Nr XII/68/11 (28 KB)
Plan odnowy miejscowości Święte Nowaki i Święte Laski (Sołectwo Święte) - załącznik do Uchwały Nr XII/68/11 (8632 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XII/69/11
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Słomków.
Uchwała Nr XII/69/11 (28 KB)
Plan odnowy miejscowości Słomków - załącznik do Uchwały Nr XII/69/11 (11840 KB)
*************************************************************************************************
 Uchwała Nr XII/70/11
 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2015.
Uchwała Nr XII/70/11 (1174 KB)
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XII/71/11
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków w ramach I etapu realizowanego w 2011 r.
Uchwała Nr XII/71/11 (862 KB)
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XII/72/11
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej.
Uchwała Nr XII/72/11 (326 KB)
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XII/73/11
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XII/73/11 (298 KB)
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XII/74/11
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr XII/74/11 (5091 KB)
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XII/75/11 
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maków na lata 2011 - 2019.
Uchwała Nr XII/75/11 (1614 KB)
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/76/11
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy
Gminą Miasto Skierniewice a Gminą Maków w sprawie nadania
części terenu Gminny Miasto Skierniewice i częsci terenu Gminy Maków
statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Uchwała Nr XIII/76/11 (686 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/77/11
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody.
Uchwała Nr XIII/77/11 (510 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 10 listopada 2011 r. Nr 325, poz. 3274
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/78/11
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Uchwała Nr XIII/78/11 (278 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/79/11
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr XIII/79/11 (3030 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/80/11
z dnia 28 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Maków na lata 2011-2019.
Uchwała Nr XIII/80/11 (1815 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XIV/81/11
z dnia 25 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków.
Uchwała Nr XIV/81/11 (320 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 24 listopada 2011 r. Nr 342, poz. 3408.
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XIV/82/11
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Maków.
Uchwała Nr XIV/82/11 (227 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 29 listopada 2011 r. Nr 348, poz. 3493
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XIV/83/11
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr XIV/83/11 (2718 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XIV/84/11
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie
planowanego deficytu budżetu na 2011 rok.
Uchwała Nr XIV/84/11 (425 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XV/85/11
z dnia 14 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania
zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Maków w ramach I etapu realizowanego w 2011 r.
Uchwała Nr XV/85/11 (521 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XVI/86/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Skierniewice a Gminą Maków dotyczącego nadania części terenu Gminy Miasto Skierniewice i części terenu Gminy Maków statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Uchwała Nr XVI/86/11 (43 KB)
************************************************************************************************

Uchwała Nr XVI/87/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
Uchwała Nr XVI/87/11 (26 KB)
załącznik do uchwały Nr XVI/87/11 (57 KB)
************************************************************************************************
 
Uchwała Nr XVI/88/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwała Nr XVI/88/11 (62 KB)
************************************************************************************************

Uchwała Nr XVI/89/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Uchwała Nr XVI/89/11 (29 KB)
*************************************************************************************************

Uchwała Nr XVI/90/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego w 2012 r.
Uchwała Nr XVI/90/11 (29 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 379, poz.4187

*************************************************************************************************

Uchwała Nr XVI/91/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XVI/91/11 (130 KB)

Uchwała  została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 379, poz. 4188

*************************************************************************************************

Uchwała Nr XVI/92/11
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XVI/92/11 (36 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 379, poz. 4189

*************************************************************************************************

Uchwała Nr XVI/93/11
z dnia 30 listoapda 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok.
Uchwała Nr XVI/93/11 (406 KB)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XVII/94/11
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzoru formularza informacji
w sprawie podatku od nieruchomości
oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
Uchwała nr XVII/94/11 (135 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 13 stycznia 2012 r. - pozycja 33.

.************************************************************************************************
Uchwała Nr XVII/95/11
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2012 rok.
Uchwała Nr XVII/95/11 (66 KB)
***********************************************************************************************
Uchwała Nr XVII/96/11
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Maków na 2012 r.
Uchwała Nr XVII/96/11 (100 KB)
***********************************************************************************************
Uchwała Nr XVII/97/11
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie
do organizowania pracy z rodziną.
Uchwała Nr XVII/97/11 (29 KB)
***********************************************************************************************
Uchwała Nr XVII/98/11
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Maków.
Uchwała Nr XVII/98/11 (350 KB)
***********************************************************************************************
Uchwała Nr XVII/99/11
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr XVII/99/11 (4765 KB)
***********************************************************************************************
Uchwała Nr XVII/100/11
z dnia 28 grudnia 2011 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maków na lata 2011 - 2019.
Uchwała nr XVII/100/11 (1514 KB)
**********************************************************************************************
**********************************************************************************************
                              Koniec uchwał podjętych w roku 2011

**********************************************************************************************

 

Liczba odwiedzin : 2382
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Maciejak
Czas wytworzenia: 2011-02-11 15:39:18
Czas publikacji: 2016-11-24 14:21:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak