Uchwały Rady Gminy Maków podjęte w 2012 roku 

 
 

Uchwała Nr XVIII/101/12
z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
Uchwała Nr XVIII/101/12 (488 KB)
*********************************************************************************************
Uchwała Nr XVIII/102/12
z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maków na lata 2012-2019
Uchwała Nr XVIII/102/12 (3003 KB)
*********************************************************************************************
Uchwała Nr XVIII/103/12
z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r.
Uchwała Nr XVIII/103/12 (5506 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łózkiego
z dnia 18 maja 2012 r., poz. 1561

********************************************************************************************
Uchwała Nr XIX/104/12
z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maków
Uchwała Nr XIX/104/12 (937 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr XIX/105/12
z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Indywidualne podejście 
do dziecka szansą na rozwój bez barier"
Uchwała Nr XIX/105/12 (310 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr XIX/106/12
z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XIX/106/12 (1819 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr XIX/107/12
z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XIX/107/12 (1194 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr XX/108/12
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Uchwała Nr XX/108/12 (27 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr XX/109/12
z dnia  28 marca 2012 r.
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego
w budżecie Gminy Maków na rok 2013
Uchwała Nr XX/109/12 (39 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr XX/110/12
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Maków (Polska)
a Gminą Lucyn (Łotwa)
Uchwała Nr XX/110/12 (38 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr XX/111/12
z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Maków na lata 2007-2013
Uchwała nr XX/111/12 (51 KB)
załącznik do Uchwały Nr XX/111/12 (383 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr XX/112/12
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2012 rok
Uchwała Nr XX/112/12 (26 KB)
załącznik do Uchwały Nr XX/112/12 (56 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr XX/113/12
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XX/113/12 (1382 KB)
********************************************************************************************
Uchwała nr XX/114/12
z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Maków na lata 2012 - 2019  
Uchwała Nr XX/114/12 (1480 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr XXI/115/12
z dnia 23 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków
Uchwała Nr XXI/115/12 (52 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 9 lipca 2012 r. pozycja 2100

********************************************************************************************
Uchwała Nr XXI/116/12
z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Maków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr XXI/116/12 (48 KB)

Uchwała została opublikowanaw Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 9 lipca 2012 r. pozycja 2101

*******************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/117/12
z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 rok
Uchwała Nr XXI/117/2012
*******************************************************************************************

Uchwała Nr XXI/118/12
z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XXI/118/12
*******************************************************************************************

 Uchwała Nr XXI/119/12  
z dnia 23 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2012-2019
Uchwała Nr XXI/119/12
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XXII/120/12
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Maków
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
Uchwała Nr XXII/120/12 (49 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr XXII/121/12
z dnia 27 czerwca 2012 rw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Maków
.
Uchwała Nr XXII/121/12
(50 KB)
********************************************************************************************
Uchwała Nr XXII/122/12
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Maków na lata
2012-2015,z uwzględnieniem lat 2016-2019
Uchwała Nr XXII/122/12
Załącznik do uchwały XXII/122/12 - Program
Prognoza oddziaływania na środowisko
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XXII/123/12
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków”
Uchwała Nr XXII/123/12
*********************************************************************************************
Uchwała Nr XXII/124/12
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
projektu pn.  „Odnowa miejscowości Słomków poprzez budowę chodnika, zatok autobusowych i miejsc parkingowych”
Uchwała Nr XXII/124/12
*********************************************************************************************
 Uchwała Nr XXII/125/12
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XXII/125/12
*********************************************************************************************
Uchwała Nr XXII/126/12
z dnia 27 czerwca 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2012 – 2019
Uchwała Nr XXII/126/12
**********************************************************************************************
Uchwała Nr XXIII/127/12
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Maków na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXIII/127/12

Uchwała została opublikowanaw Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia  12 października  2012 r., pozycja 3164

***********************************************************************************************
Uchwała Nr XXIII/128/12
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Uchwała Nr XXIII/128/12
***********************************************************************************************
Uchwała Nr XXIII/129/12
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostepnionych przewoźnikom
i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
Uchwała Nr XXIII/129/12
************************************************************************************************

Uchwała Nr XXIII/130/12
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gminy Maków obejmującego fragment obrębu wsi Maków
Uchwała Nr XXIII/130/12
************************************************************************************************
Uchwała Nr XXIII/131/12
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie zwolnienia dyrektora Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie
od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć duydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Uchwała nr XXIII/131/12
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXIII/132/12
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Maków
Uchwała Nr XXIII/132/12
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXIII/133/12
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała nr XXIII/133/12
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXIII/134/12
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2012 - 2019
Uchwała Nr XXIII/134/12
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXIII/135/12
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie  ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXIII/135/12

Uchwała została opublikowanaw Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 14 września  2012 r. pozycja 2821

Niniejsza Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XXIII/136/16 z dnia 29 września 2016 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z dnia 20.10.2016 r., poz. 4436
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXIV/136/12
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XXIV/136/12
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXIV/137/12
z dnia 28 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maków na lata 2012 - 2019
Uchwała Nr XXIV/137/12
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXV/138/12
z dnia 7 listopada 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych
przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
Uchwała Nr XXV/138/12

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 21 grudnia  2012 r. pozycja 4649

**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXV/139/12
z dnia 7 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała NrXXV/139/12


Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 21 grudnia  2012 r. pozycja 4650

***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXV/140/12
z dnia 7 listopada 2012 r.
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej
z budżetu Gminy Maków, trybu postępowania
w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr XXV/140/12

Uchwała została opublikowanaw Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia  14 grudnia  2012 r., pozycja 4536

***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXV/141/12
z dnia 7 listopada 2012r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XXV/141/12
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/142/12
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/142/12
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/143/12
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr XXVI/143/12
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/144/12
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
Uchwała Nr XXVI/144/12
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/145/12
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony
przed zwierzętami bezdomnymi,
bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części na terenie Gminy Maków
Uchwała Nr XXVI/145/12

Uchwała została opublikowanaw Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia  28 grudnia  2012 r., pozycja 4731

*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/146/12
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Maków na lata 2013-2017
Uchwała Nr XXVI/146/12
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/147/12
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Maków
Uchwała Nr XXVI/147/12

Uchwała została opublikowanaw Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia  02 stycznia 2013 r., pozycja  2

*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/148/12
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do naliczania
podatku rolnego w 2013 r.
Uchwała Nr XXVI/148/12

Uchwała została opublikowanaw Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 12 grudnia  2012 r. pozycja 4343

*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/149/12
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/149/12

Uchwała została opublikowanaw Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 12 grudnia  2012 r. pozycja 4344

Niniejsza uchwała została zmieniona:

- Uchwałą Nr XIII/68/15 z dnia 30.11.2015 r. (opublik. w Dz.Urz. Woj. Łódzk. z dnia 11.12.2015 r.,  poz. 5267)
- Uchwałą Nr XXIV/145/16 z dnia 09.11.2016 r. (opublik. w Dz.Urz. Woj. Łódzk.z dnia 22.11.2016 r., poz. 4914)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/150/12
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXVI/150/12

Uchwała została opublikowanaw Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 12 grudnia  2012 r. pozycja 4345

*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVI/151/12
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XXVI/151/12
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVII/152/12
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXVII/152/12
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVII/153/12
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjecia planów pracy komisji Rady Gminy Maków na 2013 rok
Uchwała Nr XXVII/153/12
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVII/154/12
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej
Uchwała Nr XXVII/154/12
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVII/155/12
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Maków
Uchwała Nr XXVII/155/12
Uchwała Nr XXVII/155/12 2 str.
Uchwała Nr XXVII/155/12 3 str.
Uchwała Nr XXVII/155/12 4 str.
Uchwała Nr XXVII/155/12 5 str.
Uchwała Nr XXVII/155/12 6 str.
Uchwała Nr XXVII/155/12 7 str.
Uchwała Nr XXVII/155/12 8 str.

Niniejsza uchwała została uchylona uchwałą nr XXIX/167/13 z dnia 01 marca 2013 r.
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVII/156/12
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała nr XXVII/156/12

Uchwała została opublikowana w Dzinniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r., poz. 1055
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVII/157/12
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXVII/157/12

Niniejsza uchwała została uchylona uchwałą nr XXIX/168/13 z dnia 01 marca 2013 r.
*************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVII/158/12
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXVII/158/12

Uchwała została opublikowana w Dzinniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 25
 lutego 2013 r., poz. 1028

************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVII/159/12
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagfospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXVII/159/12
Uchwała Nr XXVII/159/12 - str. 2

Uchwała została opublikowana w Dzinniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 26
 lutego 2013 r., poz. 1056

************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVII/160/12
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia gónych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XXVII/160/12

Uchwała została opublikowana w Dzinniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 26
 lutego 2013 r., poz. 1057
*************************************************************************************************

Uchwała Nr XXVII/161/12
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XXVII/161/12
************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVII/162/12
z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maków na lata 2012-2019
Uchwała Nr XXVII/162/12
************************************************************************************************
Uchwała Nr XXVII/163/12
z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie projektu pn.  "Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Maków"
Uchwała Nr XXVII/163/12
************************************************************************************************
************************************************************************************************
                                     KONIEC UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2012 ROKU
                              **************************************************************

 

 

Liczba odwiedzin : 1773
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy Maków
Czas wytworzenia: 2012-01-13 11:47:52
Czas publikacji: 2016-11-22 15:02:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak