Uchwały Rady Gminy Maków podjęte w 2013 roku 

 
 

Uchwała Nr XXVIII/164/13
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
Uchwała nr XXVIII/164/13
***********************************************************************************************
Uchwała Nr XXVIII/165/13
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków
na lata 2013-2019
Uchwała Nr XXVIII/165/13
***********************************************************************************************
Uchwała Nr XXVIII/166/13
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
Uchwała Nr XXVIII/166/13

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia  12 czerwca  2013 r., poz. 3209
***********************************************************************************************
Uchwała XXIX//167/13
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Maków
Uchwała NrXXIX/167/13

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 23 kwietnia 2013 r., poz. 2254

***********************************************************************************************
Uchwała Nr XXIX/168/13
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXIX/168/13

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 23 kwietnia 2013 r., poz. 2255

(Uchwała niniejsza utraciła moc w wyniku wejścia w życie uchwały Nr XXX/193/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 07.09.2017 r., poz. 3811)
**********************************************************************************************
Uchwała Nr XXIX/169/13
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
Uchwała Nr XXIX/169/13
**********************************************************************************************
Uchwała Nr XXIX/170/13
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
Uchwała Nr XXIX/170/13
**********************************************************************************************
Uchwała Nr XXIX/171/13
z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
Uchwała Nr XXIX/171/13
**********************************************************************************************
Uchwała Nr XXIX/172/13
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXIX/172/13
**********************************************************************************************
Uchwała Nr XXIX/173/13
z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maków na lata 2013-2019
Uchwała nr XXIX/173/13
**********************************************************************************************
Uchwała Nr XXX/174/13
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2014
Uchwała nr XXX/174/13
***********************************************************************************************
Uchwała Nr XXX/175/13
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
Uchwała Nr XXX/175/13
***********************************************************************************************
Uchwała Nr XXX/176/13
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Maków na lata 2013 – 2017
Uchwała Nr XXX/176/13

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 16 maja  2013 r., poz. 2748
dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/2748
***********************************************************************************************
Uchwała Nr XXX/177/13
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Maków
Uchwała Nr XXX/177/13
***********************************************************************************************
Uchwała Nr XXX/178/13
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków na 2013 rok
Uchwała Nr XXX/178/13
***********************************************************************************************
Uchwała Nr XXX/179/13
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXX/179/13
************************************************************************************************
Uchwała Nr XXX/180/13
z dnia 21 marca 2013 r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2013 – 2019
Uchwała Nr XXX/180/13
************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXI/181/13
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie uchalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków
Uchwała Nr XXXI/181/13

(niniejsza uchwała została uchylona uchwałą Nr XXXII/190/13 z dnia 27 maja 2013 r.)
************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXI/182/13
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomosci
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXXI/182/13

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 16 maja  2013 r., poz. 2749
dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/2749
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXI/183/13
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Uchwała Nr XXXI/183/13
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXI/184/13
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Maków
na lata 2007-2013
Uchwała Nr XXXI/184/13
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXI/185/13
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXI/185/13
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXII/186/13
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie zmiany  w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXII/186/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXII/187/13
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
Uchwała Nr XXXII/187/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXII/188/13
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Uchwała Nr XXXII/188/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXII/189/13
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Uchwała Nr XXXII/189/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXII/190/13
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie uchylenia uchwały
Uchwała nr XXXII/190/13
(niniejsza uchwała uchyla uchwałę Nr XXXI/181/13)
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXII/191/13
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków
Uchwała Nr XXXII/191/13

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia
24 czerwca  2013 r., poz. 3370
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIII/192/13
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie wyznaczenia członków Komisji Uzdrowiskowej
Uchwała Nr XXXIII/192/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIII/193/13
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Maków
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
Uchwała Nr XXXIII/193/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIII/194/13
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Maków
Uchwała Nr XXXIII/194/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIII/195/13
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej
Uchwała Nr XXXIII/195/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIII/196/13
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIII/196/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIII/197/13
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu
budżetu na 2013 r. i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Uchwała Nr XXXIII/197/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIII/198/13
z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maków na lata 2013-2019
Uchwała Nr XXXIII/198/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIV/199/13
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XXXIV/199/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIV/200/13
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego częsci gminy Maków
obejmującej fragmenty wsi Święte Laski
Uchwała Nr XXXIV/200/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIV/201/13
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie zwolnienia dyrektora Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie od obowiązku
realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Uchwała Nr XXXIV/201/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIV/202/13
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie przekazania skargi do wojwódzkiego sądu administracyjnego
Uchwała Nr XXXIV/202/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIV/203/13
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie zminay budżetu gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIV/203/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIV/204/13
z dnia 24 lipca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maków  na lata 2013 - 2019
Uchwała Nr XXXIV/204/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXV205/13
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Uchwała Nr XXXV/205/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXV/206/13
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXXV/206/13

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 4 listopada  2013 r., poz. 4689
dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/4689
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXV/207/13
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Uchwała nr XXXV/207/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXVI/208/13
z dnia 14 października 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXVI/208/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXVI/209/13
z dnia 14 października 2013 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu
gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Maków
Uchwała Nr XXXVI/209/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXVII/210/13
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej
Uchwała Nr XXXVII/210/13
***************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVII/211/13 
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr XXXVII/211/13
***************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVII/212/13
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVII/212/13
***************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVII/213/13
z dnia 26 listopada 2013 r.
w  sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
jako podstawy do naliczenia podatku rolnego w 2014 r.
Uchwała Nr XXXVII/213/13

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 3 grudnia  2013 r., poz. 5165

dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/5165
***************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVII/214/13
z dnia 26 listopada 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Uchwała Nr XXXVII/214/13
***************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVII/215/13
 z dnia 26 listopada 2013 r.
 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXVII/215/13
***************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXVII/216/13 
 z dnia 26 listopada 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2013-2019
Uchwała Nr XXXVII/216/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXVIII/217/13
z dnia 16 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Maków na lata 2013 - 2019
Uchwała Nr XXXVIII/217/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIX/218/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Maków na lata 2014-2016
Uchwała Nr XXXIX/218/13
***************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIX/219/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjecia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Maków
na lata 2014-2016
Uchwała Nr XXXIX/219/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIX/220/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Maków na lata 2014 - 2020
Uchwała Nr XXXIX/220/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIX/221/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXXIX/221/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIX/222/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Maków na 2014 r.
Uchwała Nr XXXIX/222/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIX/223/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIX/223/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIX/224/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2013-2019
Uchwała Nr XXXIX/224/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIX/225/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Uchwała Nr XXXIX/225/13
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XXXIX/226/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XXXIX/226/13
**************************************************************************************************
**************************************************************************************************
                                         KONIEC UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2013 ROKU

 

Liczba odwiedzin : 1575
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy Maków
Czas wytworzenia: 2013-02-20 11:53:17
Czas publikacji: 2017-09-22 09:23:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak