Uchwały Rady Gminy Maków podjęte w 2014 roku 

 
 

Uchwała Nr XL/227/14
z dnia 30.01.2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020
Uchwała Nr XL/227/14

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
w dniu 20 lutego 2014 r., poz. 734
************************************************************************************************
Uchwała Nr XL/228/14
z dnia 30.01.2014 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2014-2020
Uchwała Nr XL/228/14

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
w dniu 20 lutego 2014 r., poz. 735

************************************************************************************************  
Uchwała Nr XL/229/14
z dnia 30.01.2014 r.   
 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Uchwała nr XL/229/14

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
w dniu 20 lutego 2014 r., poz. 736

***********************************************************************************************
Uchwała Nr XL/230/14
z dnia 30.01.2014 r.
w sprawie udzilenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
Uchwała XL/230/14
************************************************************************************************
Uchwała Nr XL/231/14
z dnia 30.01.2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków
na lata 2014-2019
Uchwała Nr XL/231/14
************************************************************************************************
Uchwała Nr XL/232/14
z dnia 30.01.2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
Uchwała Nr XL/232/14

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 24 marca 2014 r., poz. 1431

************************************************************************************************
Uchwała Nr XLI/233/14
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dąbrowicach
Uchwała Nr XLI/233/14
************************************************************************************************
Uchwała Nr XLI/234/14
z dnia 26 marca 2014 r.
 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego
w budżecie Gminy Maków na rok 2015
Uchwała nr XLI/234/14
************************************************************************************************
Uchwała Nr XLI/235/14
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Maków
Uchwała nr XLI/235/14
************************************************************************************************
Uchwała Nr XLI/236/14
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2014 rok
Uchwała Nr XLI/236/14
************************************************************************************************
Uchwała Nr XLI/237/14
z dnia 26 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia od osób fizycznych
w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w obrębie Maków gmina Maków
Uchwała Nr XLI/237/14
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLI/238/14
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego
Uchwała Nr XLI/238/14
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLI/239/14
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Skierniewickim
dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. „Połączenie terenów marginalizowanych wschodniej części województwa łódzkiego z autostradą A2,
szansą na rozwój regionu” w ramach strategicznych projektów województwa łódzkiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
Uchwała Nr XLI/239/14
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLI/240/14
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Maków
do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XLI/240/14
Załącznik do uchwały nr XLI/240/14

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 23 kwietnia  2014 r., poz. 1893

**************************************************************************************************
Uchwała Nr XLI/241/14
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XLI/241/14
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XLI/242/14
z dnia 26 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Maków
na lata 2014-2019
Uchwała Nr XLI/242/14
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XLII/243/14
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego
Uchwała Nr XLII/243/14
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XLIII/244/14
z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego
Uchwała Nr XLIII/244/14
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLIII/245/14
z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gminnej
Uchwała Nr XLIII/245/14
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLIII/246/14
z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
XLIII/246/14
************************************************************************************************
Uchwała Nr XLIV/247/14
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
odpowiedzi na skargę kasacyjną
Uchwała Nr XLIV/247/14
************************************************************************************************
Uchwała Nr XLV/248/14
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Maków wraz ze sprawozdaniem  z wykonania
budżetu Gminy Maków za 2013 rok
Uchwała XLV/248/14
************************************************************************************************
Uchwała Nr XLV/249/14
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Maków
Uchwała Nr XLV/249/14
************************************************************************************************
Uchwała Nr  XLV/250/14
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
Uchwała Nr XLV/250/14
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLV/251/14
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany załącznika
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków na 2014”
do uchwały Nr XLI/236/14
Rady Gminy Maków z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Maków na 2014 rok
Uchwała Nr XLV/251/14
**************************************************************************************************
Uchwała Nr XLV/252/14
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w Gminie Maków
Uchwała Nr XLV/252/14

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z dnia 12 sierpnia  2014 r., poz. 3094
dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/3094
**************************************************************************************************
Uchwała  Nr XLV/253/14
z dnia 25 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa
drogowego dróg gminnych przebiegających przez obszar gminy
Maków, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu
Uchwała Nr XLV/253/14

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 26 września 2014 r., poz. 3402

**************************************************************************************************
Uchwała Nr XLV/254/14
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części Gminy Maków dla fragmentów wsi Święte Laski

(zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2014 r. - stwierdzono nieważność uchwały)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLV/255/14
z nia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
częsci Gminy Maków dla fragmentów wsi Święte Nowaki

(zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2014 r. - stwierdzono nieważność uchwały)
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLV/256/14
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Uchwała Nr XLV/256/14
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLV/257/14
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XLV/257/14
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLV/258/14
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Maków
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"
z siedzibą w Skierniewicach w okresie programowania 2014-2020
Uchwała Nr XLV/258/14
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLVI/259/14
z dnia 22 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XLVI/259/14
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/260/14 
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie zwolnienia dyrektora Gimnazjum Św. Wojciecha
od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr XLVII/260/14
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/261/14
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Maków
do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLVII/261/14

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 6 października 2014 r., poz. 3479

************************************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/262/14
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności 
z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna  w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej
(PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013)
Uchwała Nr XLVII/262/14
************************************************************************************************

Uchwała Nr XLVII/263/14
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego zawartego
w § 1 Uchwały Nr XLV/253/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego
dróg gminnych przebiegających przez obszar gminy Maków
na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
Uchwała Nr XLVII/263/14

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 26 września 2014 r., poz. 3403

*************************************************************************************************

Uchwała Nr XLVII/264/14
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Uchwała Nr XLVII/264/14
*************************************************************************************************

Uchwała Nr XLVII/265/14
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała nr XLVII/265/14
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/266/14
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XLVII/266/14
*************************************************************************************************

 Uchwała Nr XLVII/267/14
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XLVII/267/14
*************************************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/268/14  
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XLVII/268/14
*************************************************************************************************

Uchwała Nr XLVII/269/14
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XLVII/269/14
*************************************************************************************************
 Uchwała Nr XLVII/270/14
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XLVII/270/14
************************************************************************************************

Uchwała Nr XLVII/271/14
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XLVII/271/14
************************************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/272/14
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części Gminy Maków dla fragmentów wsi Święte Laski

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z dnia 7 października  2014 r., poz. 3506

************************************************************************************************
Uchwała Nr XLVII/273/14
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części Gminy Maków dla fragmentów wsi Święte Nowaki

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z dnia 7 października  2014 r., poz. 3507

************************************************************************************************

Uchwała Nr XLVIII/274/14
z dnia 24 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatków w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XLVIII/274/14

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z dnia 13 października 2014 r., poz. 3576

************************************************************************************************
Uchwała Nr XLVIII/275/14
z dnia 24 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w Gminie Maków
Uchwała Nr XLVIII/275/14

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z dnia 13 października 2014 r., poz. 3577

************************************************************************************************
Uchwała Nr XLVIII/276/14
z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XLVIII/276/14

************************************************************************************************
************************************************************************************************
KONIEC UCHWAŁ  RADY GMINY MAKÓW
PODJĘTYCH W KADENCJI 2010 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1226
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy Maków
Czas wytworzenia: 2014-02-12 09:40:53
Czas publikacji: 2016-03-14 11:00:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak