Uchwały Rady Gminy Maków podjęte w 2015 roku 

 
 

Uchwała Nr V/27/15
z dnia 27.01.2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie  wyrażenia następczej zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia
nieruchomości zabudowanej położonej w Makowie przy ul. Przemysłowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 924/2 o powierzchni 0,23 ha,
obręb nr 4 Maków, oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w Makowie
przy ul. Przemysłowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 924/11
o powierzchni 0,0551 ha, obręb nr 4 Maków stanowiących własność Gminy Maków

Uchwała V/27/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr V/28/15
 z dnia 27.01.2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2015 rok
Uchwała Nr V/28/15
********************************************************************************************
Uchwała Nr V/29/15
z dnia 27.01.2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
Uchwała Nr V/29/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr V/30/15
z dnia 27.01.2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków
na lata 2015-2019
Uchwała nr V/30/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr V/31/15
z dnia 27.01.2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
Uchwała Nr V/31/15

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 20 maja 2015 r., poz. 2177

*******************************************************************************************
Uchwała Nr VI/32/15
z dnia 25.02.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego
Uchwała Nr VI/32/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr VI/33/15
z dnia 25.02.2015 r.
w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Gminy Maków na lata 2015-2020"
Uchwała nr VI/33/15
załącznik do uchwały Nr VI/33/15 " Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Maków na lata 2015-2020"
*******************************************************************************************
Uchwała Nr VI/34/15
z dnia 25.02.2015 r.
w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków
Uchwała Nr VI/34/15

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 9 marca 2015 r., poz. 829

*******************************************************************************************
Uchwała Nr VI/35/15
z dnia 25.02.2015 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
Uchwała Nr VI/35/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr VI/36/15
z dnia 25.02.2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2015-2019
Uchwała nr VI/36/15
******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/37/15
z dnia 25.03.2015 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2016
Uchwała Nr VII/37/15
******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/38/15
z dnia 25.03.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie Gminy Maków
 Uchwała nr VII/38/15
******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/39/15
z dnia 25.03.2015 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoci zwierząt na terenie gminy Maków na 2015 rok
uchwała nr VII/39/15
******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/40/15
z dnia 25.03.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr VII/40/15
******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/41/15
z dnia 25.03.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Uchwała Nr VII/41/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/42/15
z dnia 25.03.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Uchwała Nr VII/42/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/43/15
z dnia 25.03.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Uchwała Nr VII/43/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/44/15
z dnia 25.03.2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr VII/44/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr VII/45/15
z dnia 25.03.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/15 Rady Gminy Maków z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie okeślenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Maków
Uchwała Nr VII/45/15

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r., poz. 1598

*******************************************************************************************
Uchwała Nr VIII/46/15
z dnia 01 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2015 rok
Uchwała nr VIII/46/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr VIII/47/15
z dnia 01 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr VIII/47/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr IX/48/15
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Maków
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Maków za 2014 rok
Uchwała nr IX/48/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr IX/49/15
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Maków
Uchwała Nr IX/49/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr IX/50/15
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Radosne
przedszkolaki"  nr  WND-POKL.09.01.01-10-039/15 w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Uchwała Nr IX/50/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr IX/51/15
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach
na ławników
Uchwała nr IX/51/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr IX/52/15
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała nr IX/52/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr IX/53/15
z dnia 25 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Maków na lata 2015-2020
Uchwała nr IX/53/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr X/54/15
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
Uchwała Nr X/54/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr X/55/15
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie zwolnienia dyrektora Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie
od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
Uchwała Nr X/55/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr X/56/15
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę Nr VIII/47/15 Rady Gminy Maków z dnia 01 czerwca
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr X/56/15
******************************************************************************************
Uchwała Nr X/57/15
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr X/57/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XI/58/15
z dnia 17 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Maków nr III/18/14
z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Maków
na lata 2014-2022"
Uchwała Nr XI/58/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XI/59/15
z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Maków i złożenie wniosku wspólnie z Powiatem Skierniewickim,
Powiatem Łowickim, Gminą Lipce Reymontowskie oraz Gminą Łyszkowice dotyczącego przygotowania i realizacji projektu
pn. „Połączenie terenów marginalizowanych wschodniej części województwa łódzkiego z autostradą A2, szansą na rozwój regionu”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Uchwała Nr XI/59/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XI/60/15
z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr XI/60/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XI/61/15
z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2015-2020
Uchwała Nr XI/61/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XII/62/15
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Skierniewicach
Uchwała Nr XII/62/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XII/63/15
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych przebiegających przez obszar gminy Maków,
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
Uchwała Nr XII/63/15
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r., poz. 5350
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XII/64/15
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej
Uchwała Nr XII/64/15
załącznik do uchwały - 1 część
załącznik do uchwały - 2 część
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XII/65/15
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r.
Uchwała Nr XII/65/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/66/15
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr XIII/66/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/67/15
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2016 rok
Uchwała Nr XIII/67/15
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/68/15
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Gminy Maków z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIII/68/15
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2015 r., poz. 5267
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/69/15
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały XXVI/150/12 Rady Gminy Maków z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XIII/69/15
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2015 r., poz. 5268
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/70/15
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XIII/70/15
(Uchwała została uchylona przez uchwałę Nr XIV/79/15 z dnia 29.12.2015r.)
*******************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/71/15
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach
Uchwała Nr XIII/71/15
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2015 r., poz. 5269
********************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/72/15
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych
Uchwała Nr XIII/72/15
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2015 r., poz. 5270

*******************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/73/15
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny i informacji o lasdach
Uchwała Nr XIII/73/15

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2015 r., poz. 5271

(niniejsza uchwała utraciła moc w zwiazku z podjęciem uchwały Nr XIV/80/15 z dnia 29.12.2015 r.)
********************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/74/15
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała  Nr XIII/74/15
********************************************************************************************
Uchwała Nr XIII/75/15
z dnia 30 listopada 2015 r.
zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2015-2020
Uchwała  Nr XIII/75/15
********************************************************************************************
Uchwała Nr XIV/76/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/76/15
*********************************************************************************************
Uchwała Nr XIV/77/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Maków na 2016 r.
Uchwała Nr XIV/77/15
*********************************************************************************************
Uchwała Nr XIV/78/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
Uchwała Nr XIV/78/15
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w Łodzi z dnia 08 stycznia 2016r., poz.56
*********************************************************************************************
Uchwała Nr XIV/79/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XIV/79/15

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w Łodzi z dnia 14 stycznia 2016r., poz.178
*********************************************************************************************
Uchwała Nr XIV/80/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach
Uchwała XIV/80/15

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w Łodzi z dnia 08 stycznia 2016 r., poz. 57
*********************************************************************************************
Uchwała Nr XIV/81/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr XIV/81/15
*********************************************************************************************
Uchwała Nr XIV/82/15
z dnia 29 grudnia 2015 r.
zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2015-2020
Uchwała Nr XIV/82/15

*********************************************************************************************
KONIEC UCHWAŁ PODJETYCH W 2015 ROKU

*********************************************************************************************


 

Liczba odwiedzin : 2875
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy Maków
Czas wytworzenia: 2015-02-24 13:45:49
Czas publikacji: 2016-03-14 11:02:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak