Tryb załatwienia sprawy 

 
 

Urząd Stanu Cywilnego w Makowie ul. Główna 12
Kierownik USC - Justyna Sabaj

Prawo polskie dopuszcza dwie równorzędne formy zawarcia małżeństwa :

     -    przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego ,
     -    przed osobą duchowną .

W jakiej formie małżeństwo ma być zawarte , zależy to wyłącznie od woli osób zainteresowanych.

          Małżeństwo można zawrzeć w Urzędzie Stanu Cywilnego dowolnie wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Oświadczenia te składane są w obecności świadków, którymi mogą być tylko osoby pełnoletnie. Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć złożyły kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Kierownik USC na umotywowany wniosek stron może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy ( ważnym powodem będzie np. ciąża, choroba, wyjazd za granicę, zawarcie małżeństwa religijnego, posiadanie dziecka z zamierzonego związku itp.)
Wymagany wiek do zawarcia małżeństwa wynosi 18 lat zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.

 

 

Liczba odwiedzin : 2983
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 09:48:05
Czas publikacji: 2019-02-18 10:37:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak