Tryb załatwienia sprawy 

 
 

Referat Gospodarki Komunalnej pok.6
Kierownik Referatu - Emilia Smolarek
Podinspektor - Franciszek Jankowski


Gmina może dokonać scalenia i podziału nieruchomości.
Szczegółowe warunki scalenia i podziału nieruchomości określa plan miejscowy.
Scalenia i podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli są one położone w granicach obszarów określonych w planie miejscowym albo gdy o scalenie i podział wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści posiadający, ponad 50% powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem.
O przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości decyduje rada gminy w drodze uchwały.

Wójt Gminy podejmuje czynności wstępne w sprawie scalenia i podziału nieruchomości:

 1) na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości,
 2) z urzędu gdy na obszarze przewidzianym do scalenia i podziału gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym ponad 50% powierzchni gruntów.

 

 

Liczba odwiedzin : 1393
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 12:49:11
Czas publikacji: 2003-08-27 12:49:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak