Siatki płacowe Tabelę   zaszeregowania   oraz   minimalnych   stawek ... 

 
 

Siatki płacowe

Tabelę   zaszeregowania   oraz   minimalnych   stawek   wynagrodzenia   zasadniczego   dla nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 3 lipca 2012 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie wysokości rninimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz.U. z 2012 r., poz. 790/.

Ponadto na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm./ została podjęta uchwała Nr XXXVI/167/09 Rady Gminy Maków z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków.

Regulamin określa wysokość, warunki i zasady wypłacania nauczycielom:

 l/ dodatku motywacyjnego

2/ dodatku za wysługę lat

3/ dodatku funkcyjnego

4/ dodatku za warunki pracy

5/ wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

6/dodatku mieszkaniowego.

 

Załącznik do rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 lipca 2012r.

 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH

Posiadane kwalifikacje

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

 

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

 

2265

 

2331

 

2647

 

3109

 

2

 

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (Inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

 

1993

 

2042

 

2306

 

2707

 

3

 

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

 

1759

 

1802

 

2024

 

2366

 

4

 

Pozostałe wykształcenie

 

 

1513

 

1548

 

1724

 

2006

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 4058
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Król
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Król
Czas wytworzenia: 2004-09-13 11:09:14
Czas publikacji: 2004-09-13 11:09:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak