Tryb załatwienia sprawy 

 
 

Referat Gospodarki Komunalnej pok.7
Kierownik Referatu - Emilia Smolarek
Inspektor - Wanda Wolska
Referent - Ewelina Kordel

Podmiot ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych winien złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Wniosek wymaga opinii (w formie postanowienia) Gminnej Komisji ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu 
   (z wyjątkiem piwa)
3) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. 

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres 2 dni.

WYGAŚNIĘCIE  ZEZWOLENIA
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży,
2) upływu terminu ważności zezwolenia,
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
5) niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkohowych w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych w ustawie.

COFNIĘCIE ZEZWOLENIA
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
2) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
3) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
4) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w roku poprzednim,
5) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
6) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 

 

Liczba odwiedzin : 2122
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 11:12:40
Czas publikacji: 2003-08-27 11:12:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak