Tryb załatwienia sprawy 

 
 

Referat  Gospodarki Komunalnej pok.6

Kierownik Referatu - Emilia Smolarek

Podinspektor - Franciszek Jankowski

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. 
Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.

Rozgraniczenia nieruchomości dokonuje wójt oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sąd.

Wójt Gminy przeprowadza rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu przy scaleniu gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia.

Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia gruntów zastępuje postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie.

Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta.

Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody.

Wójt wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

 

 

Liczba odwiedzin : 1968
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 12:44:43
Czas publikacji: 2003-08-27 12:44:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak