Obowiązek szkolny  

 
 

Obowiązek szkolny  

Zgodnie z art. 70, ust. 1 Konstytucji RP: Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób  wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. Zgodnie z art. 15 ustawy o systemie oświaty:

  1.  nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia,
  2. obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo  w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie  z odrębnymi przepisami.  

Z dniem 1 września 2004 r. wszedł w życie zapis art. 14 ust. 3 USO mówiący, że dziecko   w wieku 6 lat  jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.   

Obowiązek nauki spełnia się po ukończeniu gimnazjum przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych.  

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego i przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół.  

Obowiązek szkolny jest obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z przepisów prawa. Art. 20 USO mówi, że niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i można zastosować  grzywnę w celu przymuszenia.

 

 

Liczba odwiedzin : 2510
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Zarzycka-Karda
Czas wytworzenia: 2005-12-30 08:18:39
Czas publikacji: 2016-03-24 13:11:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak