Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2018-07-18 14:42:10
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawej im.Ks.Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej

Zarządzenie NR 42/2018
Wójta Gminy Maków
z dnia 11 lipca
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawej im.Ks.Stefana Kardeynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej

2018-07-12 12:33:49
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie

Zarządzenie NR 41/2018
Wójta Gminy Maków
z dnia 11 lipca
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie

2018-07-12 11:56:06
Konkurs na dyrektora Gminnego Przedszkola w Makowie

Zarządzenie NR 40/2018
Wójta Gminy Maków
z dnia 11 lipca
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Gminnego Przedszkola w Makowie

2018-07-12 11:57:53
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Pszczonowie

Zarządzenie NR 39/2018
Wójta Gminy Maków
z dnia 11 lipca
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Pszczonowie

2018-07-12 11:52:17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

2018-07-12 08:59:54
Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Wójt Gminy Maków informuje, że rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach (zboża ozime, zboża jare, warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, łąki 2 pokos, drzewa owocowe, krzewy owocowe) w wyniku suszy proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Do wniosku prosimy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Uwaga: szkody będą szacowane tylko w kategoriach gleb I (V i VI klasa) oraz II (IV a i IV b).Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Makowie pok. nr 6 w godz. 800  do 16 00(wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Maków lub na stronie internetowejwww.makow.bipst.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018 r.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Maków

                                                                      / - / Jerzy Stankiewicz

2018-06-22 14:39:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa oświetlenia ulicznego w postaci oświetleniowej napowietrznej wraz ze słupem oświetleniowym na terenie znajdującym się na działkach ewidencyjnych nr 1121/3, 1120/4 i 1762  obręb Maków , gmina Maków"

2018-06-20 11:02:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa oświetlenia ulicznego w postaci sieci oświetleniowej napowietrznej wraz z pięcioma słupami oświetleniowymi na terenie znajdującym się na działkach ewidencyjnych nr 476 i 467/15 obręb Dąbrowice, gmina Maków"

2018-06-20 10:58:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

" Budowa oświetlenia ulicznego w postaci sieci oświetleniowej napowietrznej wraz z dwoma słupami oświetelniowymi na terenie znajdującym się na działakch ewidencyjnych nr 112, 90, 48/1, 47, 91 obręb Pszczonów , gmina Maków "

2018-06-15 10:24:08