Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wynikach nabowu

Informacja o wynikach naboru

w Urzędzie Gminy w Makowie

na stanowisko

Kierownika Stanu Cywilnego

2018-12-06 14:04:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Maków, gmina Maków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Maków, gmina Maków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-12-05 09:56:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

2018-11-19 14:32:56
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

"Przebudowa dróg gminnych nr 115269E i 115270E obręb Święte Laski, gmina Maków"

2018-11-02 12:53:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa telefonii komórkowej

2018-10-25 12:31:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg Wola Makowska

2018-10-25 10:16:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - droga Krężce

2018-10-25 10:04:35
Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego

Obwieszczeninie Starosty Skierniewickiego

2018-10-10 09:13:23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

2018-08-30 14:48:45
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Maków w roku szkolnym 2018/2019

2018-08-17 15:39:57
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MAKÓW O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIELCE

sPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SIELCE PRAWE NA DZIAŁCE NR 340 O POW. 2,59 HA.

2018-08-17 15:03:32
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MAKÓW O SPRZEDAŻY DZIAŁEK BUDOWLANYCH W MIESJCOWOŚCI ŚWIĘTE LASKI

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH NR 250, 251, 252, 232, 233, 234 W MIESJCOWOŚCI ŚWIĘTE LASKI

2018-08-17 15:00:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 pn. "SKI 4414A" składającej się z budowli w postaci monolitycznej wieży telekouminkacyjnej o wysoości 55,30m., na której na wysokości 49,50 m zawieszone mają być: 3 anteny sektorowe ( o azymutach 0o, 120o i 215o) oraz na wysokości 47,15 m. 2 anteny radiolinii wraz z niezbędna dla jej funkcjonowania infrastrukturą techniczną w postaci wewnętrznej linii zasilającej, urządzeń zasilających, sterujących i nadawczo - odbiorczych usytuowanych u podstaw wieży na terenie znajdującym się na działkach o nr ewid. 929/6, 929/3 obręb Maków, gmina Maków"

2018-07-24 15:04:59
Wykaz Wójta Gminy Maków

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGOWEJ

2018-08-17 14:56:13
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2018-07-18 14:42:10
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawej im.Ks.Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej

Zarządzenie NR 42/2018
Wójta Gminy Maków
z dnia 11 lipca
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawej im.Ks.Stefana Kardeynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej

2018-07-12 12:33:49
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie

Zarządzenie NR 41/2018
Wójta Gminy Maków
z dnia 11 lipca
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie

2018-07-12 11:56:06
Konkurs na dyrektora Gminnego Przedszkola w Makowie

Zarządzenie NR 40/2018
Wójta Gminy Maków
z dnia 11 lipca
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Gminnego Przedszkola w Makowie

2018-07-12 11:57:53
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Pszczonowie

Zarządzenie NR 39/2018
Wójta Gminy Maków
z dnia 11 lipca
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Pszczonowie

2018-07-12 11:52:17
Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Wójt Gminy Maków informuje, że rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach (zboża ozime, zboża jare, warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, łąki 2 pokos, drzewa owocowe, krzewy owocowe) w wyniku suszy proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Do wniosku prosimy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Uwaga: szkody będą szacowane tylko w kategoriach gleb I (V i VI klasa) oraz II (IV a i IV b).Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Makowie pok. nr 6 w godz. 800  do 16 00(wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Maków lub na stronie internetowejwww.makow.bipst.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018 r.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Maków

                                                                      / - / Jerzy Stankiewicz

2018-06-22 14:39:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa oświetlenia ulicznego w postaci oświetleniowej napowietrznej wraz ze słupem oświetleniowym na terenie znajdującym się na działkach ewidencyjnych nr 1121/3, 1120/4 i 1762  obręb Maków , gmina Maków"

2018-06-20 11:02:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa oświetlenia ulicznego w postaci sieci oświetleniowej napowietrznej wraz z pięcioma słupami oświetleniowymi na terenie znajdującym się na działkach ewidencyjnych nr 476 i 467/15 obręb Dąbrowice, gmina Maków"

2018-06-20 10:58:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

" Budowa oświetlenia ulicznego w postaci sieci oświetleniowej napowietrznej wraz z dwoma słupami oświetelniowymi na terenie znajdującym się na działakch ewidencyjnych nr 112, 90, 48/1, 47, 91 obręb Pszczonów , gmina Maków "

2018-06-15 10:24:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa oświetlenia ulicznego w postaci sieci oświetleniowej wraz z dziewięcioma słupami oświetleniowymi na terenie znajdującym się na działakch ewidencyjnych nr 155, 486, 1818, 179/3, 180 obręb Maków, gmina Maków na wnisoek Gminy Maków "

2018-06-15 10:13:59
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Maków

ogłasza

trzeci przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sielce

2018-05-15 10:50:26
Ogłoszenie na sprzedaż działek

Wójt Gminy Maków

ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Święte Laski

2018-05-15 10:45:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o kodzie SKI 4414 A na działce o nr ew. 929/6 i 926/3 obręb Maków, gmina Maków"

2018-03-26 15:57:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o kodzie SKI 4414 A składającej się z budowli w postaci kratowej wieży telekomunikacyjnej o wysokości 55,30m., na której na wysokości 49,50 m zawieszone mają być 3 anteny sektorowe oraz na wysokości 47,15m., dwie anteny radiolinii wraz z niezbędną dla jej funkcjonowania infrastrukturą techniczną w postaci wewnętrznej linii zasilającej, urządzen zasilających, sterujących i nadawczo-odbiorczych usytuowanych u podstaw wieży na terenie położonym na nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. 929/6 i 926/3 w obrębie Maków, gmina Maków"

2018-02-01 13:00:21
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęciu przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla fragmentu obrębu Maków, gmina Maków.

2018-03-07 15:17:25
Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.  W załączeniu szczegółówe infororacje

LINK

2018-01-25 13:35:40
Ogłoszenie w sprawie mozliwości opiniowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków w 2018 r.

Opiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków w 2018 r.

2018-01-18 14:16:25
Informacja

Urząd Gminy w Makowie informuje, że od dnia 01.02.2018 r do  28.02.2018 r  będą przyjmowane wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy podłączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 01.08.2017 r do 31.01.2018 r.

2018-01-24 12:26:44
Harmonogram wywozu odpadów w 2018 r.

2018-01-10 10:56:30
Ogłoszenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykonanie robót budowlanych dot. budowy drogi leśnej (w ciągu drogi publicznej gminnej o nr 115103 E) klasy D o długości ok. 930 m wraz ze zjazdami na przyległe nieruchomosci oraz trzema mijankami

2017-12-15 15:58:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodratowania przestrzennego fragmentu wsi Jacochów

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Jacochów, gm. Maków.

2017-11-16 15:56:40
Harmonogram realizacji projektu pn „Wysoka jakość edukacji w Gminie Maków”

Harmonogram realizacji projektu

2017-11-06 12:44:08
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Święte Laski

Przetarg dotyczy działek położonych w miejscowości Święte Laski o nr 216, 218, 250, 251, 252, 232, 233, 234 położonych w obrębie ew. Święte Laski gmina Maków

2017-10-27 10:55:13
Drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Sielce

Przetarg dotyczy nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej w miejscowości Sielce, gmina Maków, składającej się z działki nr 340 o pow. 2,59 ha oraz nieruchomości leśnej składającej się z działek nr 52 o pow. 0,34 ha i działki nr 73 o pow. 0,35 ha - za cenę wywoławczą 183.000,00 zł

2017-10-27 10:50:48
Ogłoszenie Wójta Gminy Maków o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Sielce

Przetarg dotyczy nieruchomości rolnej zabudowanej dz. nr 340 o pow. 2,59 ha oraz nieruchomości leśnej składającej się z działek nr 52 o pow. 0,34 ha i 73 o pow. 0,35 ha.

2017-07-26 15:02:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektow uproszczonych planów urządzenia lasu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu.

2017-10-03 14:45:49