Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

2019-02-15 12:58:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-02-13 09:46:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-02-11 15:58:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-02-11 16:02:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-02-11 16:01:55
Zarządzenie Nr8/19

Zarządzenie Nr 8/19

Wójta Gminy Maków

z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępępowania uzupełniającego, w tym terminów składnia dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków

2019-02-04 11:37:19
Zarządzenie Nr 7/19

Zarządzenie Nr 7/19

Wójta Gminy Maków

z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznego przedszkola, oddziłaów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków

2019-02-04 11:34:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-30 13:29:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-30 13:26:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-30 13:22:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-30 13:17:26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie.

2019-01-23 08:34:32
Informacja o możliwości zaopiniowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków na 2019 r.

Informacja o możliwości zaopiniowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków w 2019 r.

2019-01-18 13:28:24
Akcyza informacja

2019-01-11 12:57:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-09 13:14:01
Karta Dużej Rodziny

Informacja na temat osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny

W związku ze zmianą ustawy z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, od stycznia 2019 roku o wyrobienie karty mogą zwrócić się do GOPS w Makowie rodzice lub ich małżonkowie, którzy mają lub mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aktualny formularz wzoru wniosku o KDR  można znaleźć pod adresem: Karta Dużej Rodziny

2019-01-03 12:04:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-02 13:05:06
Harmonogram wywozu odpadów w 2019r.

Harmonogram wywozu odpadów w 2019r.

2018-12-31 11:19:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-31 10:51:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-28 15:08:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-28 14:59:35
Informacja o wynikach nabowu

Informacja o wynikach naboru

w Urzędzie Gminy w Makowie

na stanowisko

Kierownika Stanu Cywilnego

2018-12-06 14:04:20
Obwieszczenie o wczszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-28 14:47:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Maków, gmina Maków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Maków, gmina Maków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-12-05 09:56:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

2018-11-19 14:32:56
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

"Przebudowa dróg gminnych nr 115269E i 115270E obręb Święte Laski, gmina Maków"

2018-11-02 12:53:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa telefonii komórkowej

2018-10-25 12:31:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg Wola Makowska

2018-10-25 10:16:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - droga Krężce

2018-10-25 10:04:35
Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego

Obwieszczeninie Starosty Skierniewickiego

2018-10-10 09:13:23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

2018-08-30 14:48:45
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Maków w roku szkolnym 2018/2019

2018-08-17 15:39:57
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MAKÓW O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIELCE

sPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SIELCE PRAWE NA DZIAŁCE NR 340 O POW. 2,59 HA.

2018-08-17 15:03:32
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MAKÓW O SPRZEDAŻY DZIAŁEK BUDOWLANYCH W MIESJCOWOŚCI ŚWIĘTE LASKI

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH NR 250, 251, 252, 232, 233, 234 W MIESJCOWOŚCI ŚWIĘTE LASKI

2018-08-17 15:00:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 pn. "SKI 4414A" składającej się z budowli w postaci monolitycznej wieży telekouminkacyjnej o wysoości 55,30m., na której na wysokości 49,50 m zawieszone mają być: 3 anteny sektorowe ( o azymutach 0o, 120o i 215o) oraz na wysokości 47,15 m. 2 anteny radiolinii wraz z niezbędna dla jej funkcjonowania infrastrukturą techniczną w postaci wewnętrznej linii zasilającej, urządzeń zasilających, sterujących i nadawczo - odbiorczych usytuowanych u podstaw wieży na terenie znajdującym się na działkach o nr ewid. 929/6, 929/3 obręb Maków, gmina Maków"

2018-07-24 15:04:59
Wykaz Wójta Gminy Maków

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGOWEJ

2018-08-17 14:56:13
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2018-07-18 14:42:10
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawej im.Ks.Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej

Zarządzenie NR 42/2018
Wójta Gminy Maków
z dnia 11 lipca
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawej im.Ks.Stefana Kardeynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej

2018-07-12 12:33:49
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie

Zarządzenie NR 41/2018
Wójta Gminy Maków
z dnia 11 lipca
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie

2018-07-12 11:56:06
Konkurs na dyrektora Gminnego Przedszkola w Makowie

Zarządzenie NR 40/2018
Wójta Gminy Maków
z dnia 11 lipca
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Gminnego Przedszkola w Makowie

2018-07-12 11:57:53
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Pszczonowie

Zarządzenie NR 39/2018
Wójta Gminy Maków
z dnia 11 lipca
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Pszczonowie

2018-07-12 11:52:17
Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Wójt Gminy Maków informuje, że rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach (zboża ozime, zboża jare, warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, łąki 2 pokos, drzewa owocowe, krzewy owocowe) w wyniku suszy proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Do wniosku prosimy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Uwaga: szkody będą szacowane tylko w kategoriach gleb I (V i VI klasa) oraz II (IV a i IV b).Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Makowie pok. nr 6 w godz. 800  do 16 00(wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Maków lub na stronie internetowejwww.makow.bipst.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018 r.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Maków

                                                                      / - / Jerzy Stankiewicz

2018-06-22 14:39:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa oświetlenia ulicznego w postaci oświetleniowej napowietrznej wraz ze słupem oświetleniowym na terenie znajdującym się na działkach ewidencyjnych nr 1121/3, 1120/4 i 1762  obręb Maków , gmina Maków"

2018-06-20 11:02:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa oświetlenia ulicznego w postaci sieci oświetleniowej napowietrznej wraz z pięcioma słupami oświetleniowymi na terenie znajdującym się na działkach ewidencyjnych nr 476 i 467/15 obręb Dąbrowice, gmina Maków"

2018-06-20 10:58:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

" Budowa oświetlenia ulicznego w postaci sieci oświetleniowej napowietrznej wraz z dwoma słupami oświetelniowymi na terenie znajdującym się na działakch ewidencyjnych nr 112, 90, 48/1, 47, 91 obręb Pszczonów , gmina Maków "

2018-06-15 10:24:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa oświetlenia ulicznego w postaci sieci oświetleniowej wraz z dziewięcioma słupami oświetleniowymi na terenie znajdującym się na działakch ewidencyjnych nr 155, 486, 1818, 179/3, 180 obręb Maków, gmina Maków na wnisoek Gminy Maków "

2018-06-15 10:13:59
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Maków

ogłasza

trzeci przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sielce

2018-05-15 10:50:26
Ogłoszenie na sprzedaż działek

Wójt Gminy Maków

ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Święte Laski

2018-05-15 10:45:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o kodzie SKI 4414 A składającej się z budowli w postaci kratowej wieży telekomunikacyjnej o wysokości 55,30m., na której na wysokości 49,50 m zawieszone mają być 3 anteny sektorowe oraz na wysokości 47,15m., dwie anteny radiolinii wraz z niezbędną dla jej funkcjonowania infrastrukturą techniczną w postaci wewnętrznej linii zasilającej, urządzen zasilających, sterujących i nadawczo-odbiorczych usytuowanych u podstaw wieży na terenie położonym na nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. 929/6 i 926/3 w obrębie Maków, gmina Maków"

2018-02-01 13:00:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o kodzie SKI 4414 A na działce o nr ew. 929/6 i 926/3 obręb Maków, gmina Maków"

2018-03-26 15:57:20