Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 08.03.2013r. 

 
 

OPINIA

Na podstawie art.10 ust.l pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. z 2011, Dz. U. Nr 212, poz. 1263), art. 78 ust.l, pkt 2 w związku z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 106 §1 KPA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach po zapoznaniu się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko dołączonym do pisma Wójta Gminy Maków z dnia 13.02.2013r. znak: GK.76220.01.2012.2013ES o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie Zakładu Produkcji Mączki i Tłuszczu z Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego w zakresie zainstalowania nowych linii technologicznych oraz urządzeń, a także budową lub instalacją nowych obiektów takich jak: zbiorniki przyjęciowe surowców - 3 szt. (docelowo), zbiorniki magazynowe mączki - 3 szt. (docelowo), hali ekspedycji mączki, zbiorniki magazynowe tłuszczu - 3 szt. (docelowo), biologiczny fdtr do dezodoryzacji powietrza emitowanego z budynku produkcyjnego na działce nr 976 w miejscowości Pszczonów, gmina Maków

Opina

 

Liczba odwiedzin : 1253
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Krawiec
Czas wytworzenia: 2013-03-21 15:26:12
Czas publikacji: 2013-03-21 15:26:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak