Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 3/2019

Zarządzenie Nr 3/2019

Wójta Gminy Maków

z dnia 18 stycznia 2019r

w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków

2019-01-21 15:28:00
Informacja dla oferentów

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 92/2018 Wójta Gminy Maków z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, informujemy, że w realizacji zadań publicznych w ramach wyżej wymienionego otwartego konkursu ofert obowiązują wzory formularzy opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. nr 1300), a nie wzory formularzy opublikowane w Rozporządzeniu Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku, jak podano w załączniku do w/w zarządzenia Wójta Gminy Maków.

Poniżej zamieszczamy obowiązujące dla w/w konkursu formularze.

2019-01-09 12:28:58
Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy Maków z dnia 20 grudnia 2018r

w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2018-12-21 09:59:15
Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Maków

W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi

2018-12-21 09:55:29
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi

2018-05-30 15:17:15
Informacja w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2018 roku zadań publicznych

2018-01-25 14:35:14
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2017-12-29 12:56:45
Program współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Program współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

2017-12-29 12:54:58
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

2017-11-20 15:24:55
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok

2017-06-22 10:11:16