Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej 

 
 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom , które spełniają kryterium dochodowe. Osobie samotnie gospodarującej , jeżeli jej dochód nie przekracza kwoty 701 zł., natomiast osobie w rodzinie – kwoty  528 zł.  

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej. Mogą być również udzielane z urzędu.

Zgłoszenie wniosku o pomoc może być osobiste, pisemne lub telefoniczne.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej z wyj. interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, skierowania do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, biletu kredytowanego, następuje w formie decyzji administracyjnej.
Decyzję o przyznaniu świadczenia  lub jego odmowie GOPS wydaje  po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego ( wyj. bilet kredytowany i decyzja w sprawach cudzoziemców ).

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej , rodzinnej, dochodowej, i majątkowej osób lub rodzin ubiegających się o pomoc. Sposób przeprowadzania wywiadu oraz wykaz niezbędnych dokumentów umożliwiających dokonanie analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.08.2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoby lub rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. W przypadkach stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, korzystania z nich w sposób niezgodny z przeznaczeniem, brakiem współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, nieuzasadnionej odmowy podjęcia zatrudnienia , może nastąpić ograniczenie pomocy bądź jej odmowa.

 

Więcej informacji - www.mpips.gov.pl 

 

Liczba odwiedzin : 1239
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Jakubowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Jakubowska
Czas wytworzenia: 2015-10-19 09:26:34
Czas publikacji: 2018-12-14 10:15:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak