Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

 
 

Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia przysługują osobie uprawnionej( oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna) do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Prawo do świadczeń ustala się na okres świadczeniowy, tj. od 1 października do 30 września, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela.

Wnioski o ustalenie prawa na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 lipca ( wersja elektroniczna) i od 1 sierpnia ( wersja papierowa)

 
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona ( tj. uprawniona do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd , jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna ) może zgłosić do GOPS wniosek o podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
 

Więcej informacji - www.mpips.gov.pl 

 

Liczba odwiedzin : 1226
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Jakubowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Jakubowska
Czas wytworzenia: 2015-10-08 22:04:11
Czas publikacji: 2018-07-30 10:37:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak