Karta Dużej Rodziny 

 

 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzice ( rodzic lub  małżonek rodzica) mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do 18 roku życia,

2) w wieku do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy,

3) bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub upoważniona przez niego osoba. Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się dokumenty określone w art. 10 ust. 4 Ustawy o Karcie Duzej Rodziny. Wykaz uprawnień przysługujących na podstawie Karty znajduje się na stronie internetowej MRPiPS.

więcej informacji : www.mpips.gov.pl 

 


Liczba odwiedzin : 996
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Jakubowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Jakubowska
Czas wytworzenia: 2015-10-08 22:07:14
Czas publikacji: 2017-08-07 14:30:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak