Zgromadzenia 

 
 

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

  • na numer telefaksu: 46 831 20 17 w.101
  • lub e-mail: urzad @ gminamakow.info
 

Liczba odwiedzin : 2000
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Andrzej Tarnowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Tarnowski
Czas wytworzenia: 2015-10-22 13:39:37
Czas publikacji: 2015-10-22 13:49:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak