Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXV/156/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie okreslenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w Gminie Maków

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2016 r., poz. 5824

2017-01-02 12:47:27
Uchwała Nr XXV/155/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

2017-01-09 13:54:28
Uchwała Nr XXV/154/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2016 - 2020

2016-12-29 15:33:05
Uchwała Nr XXV/153/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

2016-12-29 15:32:03
Uchwała Nr XXV/152/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi"
przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

2016-12-29 15:29:11
Uchwała Nr XXV/151/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/92/16 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Maków na lata 2015 - 2020"

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2017 r., poz. 231

2017-01-16 13:03:23
Uchwała Nr XXV/150/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2016-12-29 15:24:47
Uchwała Nr XXV/149/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2016-12-29 15:23:32
Uchwała Nr XXV/148/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2017 rok

2016-12-29 15:22:13
Uchwała nr XXIV/147/16 z dnia 09 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2016-2019

2016-12-13 10:12:26