Świadczenia rodzicielskie 

 
 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje  osobom, które urodziły dziecko (przysposobiły bądź objęły opieką),  a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.  Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są osoby niepracujące, w tym bezrobotne, niezależnie od rejestracji w Urzędzie Pracy, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Wsparcie przysługuje przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka (przysposobienia bądź objęcia dziecka opieką), a przypadku urodzenia wieloraczków okres ten może być  wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. W takim przypadku, przysługuje ono do ukończenia przez dziecko 1. roku życia ( odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Rodzic po świadczenie może  zgłosić się w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie przysługiwało od momentu złożenia wniosku, z wyjątkiem  dzieci w rodzinie zastępczej i przysposobionych.

 

więcej informacji: www.mpips.gov.pl

 

Liczba odwiedzin : 1176
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Jakubowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Jakubowska
Czas wytworzenia: 2016-03-07 15:07:37
Czas publikacji: 2016-03-07 15:09:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak