Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Karta Dużej Rodziny

2019-01-03 12:05:19
Informacja nt. rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

W dniu 15 października 2018 r. została podjęta uchwała nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Wsparciem w ramach Programu zostaną objęte osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy ( 701zł dla osoby samotnej  i 528 zł dla osoby w rodzinie).

2018-12-19 11:44:18
Informacja GOPS – adres poczty elektronicznej

2018-07-20 14:56:26
Rządowy program „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia oraz do 24 roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Wniosek będzie można złożyć od 1 lipca online ( przez stronę Ministerstwa Rodziny : empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną ( wersja papierowa) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie , ul. Główna 3.

Formularz wniosku będzie wydawany przez GOPS. Druk dostępny jest także na stronie Ministerstwa Rodziny: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/1.pdf   i https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/SDS_1Zv3.pdf

Podstawa prawna : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 ) 

2018-06-11 14:43:12
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie

stypendia szkolne i zasiłki szkolne

2017-08-30 13:36:33
Pomoc na podstawie ustawy z 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

2017-02-01 15:08:21
Informacja

Świadczenia GOPS
okres zasiłkowy 2017/2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski na: świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018.
Wnioski będzie można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 46 831-22-90 w godzinach od 8 do 16.
 

 >>>WNIOSKI DO POBRANIA<<<

2017-07-25 09:58:58
Informacja w sprawie przyjmowania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017

2016-08-04 12:18:44
Kolonie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

2016-07-07 12:17:15
Rodzina 500+

2016-07-07 12:18:25