Nowe zasady wydawania dowodów osobistych od 01 marca 2015r 

 
 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej,   państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016r. Nr  poz. 391), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania  w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r. Poz.212)

Zasady wydawania dowodu osobistego:

 • dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie,
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego,
 • wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy,
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 • Złożenie wniosku wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia,
 • o niemożności złożenia wniosku o  wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.


Załączniki:

 • do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną kolorową fotografię  o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz  odzwierciedlającą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice w sposób niebudzący wątpliwości,  bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby,
  osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złączyć do wniosku fotografię przedstawiającą  ją w nakryciu  głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 

Ważność dowodu :
 

 • dowody  wydawane są na 10 lat, także dzieciom powyżej 5 roku życia,
 • dowódy wydawane dzieciom poniżej 5 roku życia są ważne przez 5 lat,
 • osobom, które już posiadają  dowody osobiste, nowe  wydawane są wtedy, kiedy stare tracą ważność, ulegną zniszczeniu lub znacząco zmieni się wygląd właściciela dokumentu,


Wymiana dowodu osobistego  następuje w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany organu wydającego,
 • zmiany wizerunku twarzy,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • przekazania do organu lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.Kiedy należy wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego osobistego:


co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,niezwłocznie w przypadku utraty, zmiany danych lub wyglądu.


Obowiązki wynikające z utraty dowodu osobistego

1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu (nie dłużej jednak niż 2 miesiące)  oraz powiadamiają o tym, przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

2. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.

3. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej.

4. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.

 Unieważnianie dowodów osobistych
 
 Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

1.  Z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
2.  Z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza.
3.  Z dniem zgonu jego posiadacza.
4.  Z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego.
5.  Z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Termin oczekiwania na dowód  -  30 dni

 

Załączniki

wniosekowdo.pdf

Data: 2016-08-25 11:45:25 Rozmiar: 1.15M Format: .pdf Pobierz

wniosek_elektroniczny_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf

Data: 2016-08-25 11:45:25 Rozmiar: 113.52k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1307
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Renata Auer
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Auer
Czas wytworzenia: 2016-08-25 11:44:34
Czas publikacji: 2016-09-23 11:46:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak