Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV/219/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2017-2020

2018-03-20 10:32:36
Uchwała Nr XXXV/218/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

2018-02-22 14:41:12
Uchwała Nr XXXV/217/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych przebiegających przez obszar Gminy Maków
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

2018-02-22 14:40:52
Uchwała Nr XXXV/216/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2018 rok

2018-02-22 14:37:00
Uchwała Nr XXXIV/215/17 z dnia 11 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2017-2020

2018-02-22 14:33:28
Uchwała Nr XXXIV/214/17 z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

2018-02-22 14:33:10
Uchwała Nr XXXIII/213/17 z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

2017-12-14 14:39:19
Uchwała Nr XXXIII/212/17 z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maków na 2018 r.

2017-12-14 14:36:07
Uchwała Nr XXXIII/211/17 z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla fragmentu obrębu Maków

2017-12-14 14:33:25
Uchwała Nr XXXIII/210/17 z dnia 14 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2017 - 2020

2017-12-14 14:31:10