Klauzule informacyjne 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

 Celem wypełnienia obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1)  uprzejmie informuję co następuje :

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie - reprezentowany przez Kierownika Barbarę Jakubowską.

2. Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Może Pani/Pan się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Maków, ul.Głowna 3 96-124 Maków
 • przez e-mail: iod@gminamakow.info

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c ww. Rozporządzenia.

Celem przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności realizacja zadań z zakresu :

Klikając na odpowiednie zadanie znajdzie Pani/Pan dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

4. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Zebrane dane będziemy przetwarzać tak długo jak długo będziecie Państwo korzystać z pomocy Ośrodka. Czas ten jednak będzie wydłużony w związku z przepisami o archiwizowaniu dokumentów. Najczęściej jest to okres pięciu lub dziesięciu lat.

6. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być :

 • pracownicy w zakresie upoważnień nadanych przez Administratora,
 • organy i podmioty publiczne obowiązane na podstawie przepisów prawa do ich udostępnienia Administratorowi (a w szczególności : sądy, Policja, ZUS, KRUS, komornik, ośrodki pomocy społecznej, samorządowe kolegium odwoławcze),
 • podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt.3 (np. bank, Poczta Polska, placówki oświatowe),
 • inne strony postępowania, ich  pełnomocnicy oraz przedstawiciele (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany. Jednak nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa. 

 

Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się w tym miejscu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527231435659&uri=CELEX:32016R0679

 

 

Liczba odwiedzin : 210
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Jakubowska
Czas wytworzenia: 2018-07-02 15:04:13
Czas publikacji: 2018-08-10 11:49:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak