Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/21/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Maków do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Maków”

2018-12-31 13:10:52
Uchwała Nr III/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej, skatepark’u i boiska do streetball’a na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Akacjowej 2 w Makowie oraz regulaminu rozgrywania meczów piłkarskich na powyższym obiekcie

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2019 r., poz. 170

2019-01-11 12:20:40
Uchwała Nr III/19/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok

2018-12-31 13:00:46
Uchwała nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2018-2021

2018-12-31 12:58:35
Uchwała nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

2018-12-31 12:56:37
Uchwała Nr III/16/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodowaczej

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2019 r., poz. 169

2019-01-11 12:18:58
Uchwała Nr III/15/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia członków Komisji Uzdrowiskowej

2018-12-31 12:53:04
Uchwała Nr III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2019 r., poz. 168

2019-01-11 12:17:33
Uchwała Nr II/13/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Finansów i Spraw Społecznych i ustalenia przedmiotu jej działania

2018-11-28 15:33:37
Uchwała Nr II/12/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

2018-11-28 15:31:13
Uchwała Nr II/11/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

2018-11-28 15:28:44
Uchwała nr II/10/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

2018-11-28 15:24:28
Uchwała Nr II/9/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

2018-11-28 15:22:55
Uchwała nr II/8/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

2018-11-28 15:22:38
Uchwała Nr II/7/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

2018-11-28 15:16:19
Uchwała Nr II/6/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Maków na 2019 r.

2018-11-28 15:12:37
Uchwała Nr II/5/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Maków

2018-11-28 15:04:58
Uchwała Nr II/4/18 z dnia 21.11.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2018-2021

2018-11-28 15:01:46
Uchwała Nr II/3/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

2018-11-28 14:51:54
Uchwała Nr I/2/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Maków

2018-11-28 14:40:58
Uchwała Nr I/1/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Maków

2018-11-27 14:25:25
10 20 30 40 50 Wyników